Copyright Power - Historia

Copyright Power - HistoriaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vita huset

"Kongressen ska ha makt ... att främja vetenskapens och användbara konsters framsteg genom att i begränsad tid säkerställa författare och uppfinnare ensamrätten till sina respektive skrifter och upptäckter." Detta avsnitt i konstitutionen instruerar kongressen att fastställa upphovsrätten och patentlagar. Upphovsrättslagar skyddar konstnärliga verk som böcker, målningar och film från obehörig kopiering. Patentlagar skyddar uppfinningar från att kopieras utan tillstånd från uppfinnaren.

.


Under de senaste decennierna har kongressen upprepade gånger förlängt upphovsrätten, främst för att skydda upphovsrätten till företag som Disney som inte ville ha upphovsrätten till Mickey Mouse. Tillägget har utmanats och hävdat att de långa och effektiva upphovsrätten som för evigt bryter mot ramarnas avsikt skriftligen under "begränsad tid". Domstolarna har beslutat att det är upp till kongressen att avgöra innebörden av "begränsad tid".


Välj Lösningar i den vänstra navigeringsrutan, välj den lösning du vill ha och välj sedan i kommandofältet Se historia.

Välj en lösningsoperation för att visa Informationssida. Varje lösningshistorikrad är skrivskyddad och innehåller följande i Detaljer område:

 • namn. Lösningens unika namn.
 • Starttid. Den tid då operationen startade.
 • Sluttid: Den tid då operationen slutade.
 • Version. Version av lösningen.
 • Utgivare. Namnet på utgivaren som är associerad med operationen.
 • Drift. Operationen, till exempel import, export eller radering.
 • Underoperation: Anger typ av åtgärd, till exempel import av en ny lösning eller en uppdatering av en befintlig lösning.
 • Resultat. Resultatet av operationen, till exempel framgång eller misslyckande.

Visa lösningens driftfelinformation

Under Detaljer området är Fler detaljer område som har ytterligare information om lösningen och, när en lösningsoperation har ett fel, inkluderar informationen:


Innehåll

Kolonial upphovsrättslag Redigera

Det är oklart i vilken utsträckning brittisk upphovsrättslag, eller kejserlig lag, från och med 1709 års Anne -stadga, gällde dess kolonier (inklusive Kanada), [1] men House of Lords hade regerat 1774, i Donaldson mot Beckett, att upphovsrätten var ett skapande av stadgar och kunde begränsas i dess varaktighet. Den första kanadensiska koloniala upphovsrättsstadgan var upphovsrättslagen, 1832, som antogs av parlamentet i provinsen Nedre Kanada, [2] som beviljade upphovsrätt till invånare i provinsen. 1832 års lag var kort och förklarade ambitioner att uppmuntra uppkomsten av en litterär och konstnärlig nation och att uppmuntra litteratur, bokhandlar och lokal press. Efter att provinserna i övre och nedre Kanada (Ontario och Quebec) återförenades för att bilda provinsen Kanada, upphävdes 1832 -lagen och med mindre ändringar antogs som upphovsrättslagen, 1841. [3] [4]

1841 -lagen beviljade endast upphovsrätt till böcker, kartor, sjökort, musikaliska kompositioner, tryck, snitt och gravyrer. Upphovsrätt beviljades endast om det registrerades och en kopia av verket deponerades på kontoret för provinsens registrator före publicering. Författaren eller skaparen var skyldig att vara bosatt i provinsen för att få upphovsrätt enligt lagen, även om lagen var oklar om verket först måste ha publicerats i provinsen. Syftet med de koloniala upphovsrättsstadgarna var att uppmuntra tryckning av böcker i Kanada, även om detta inte uttryckligen uttrycktes för att undvika konflikter med den imperialistiska upphovsrättslagen, som främst var avsedd att skydda engelska förlag. Storbritannien krävde kraftfullt garantier för att brittiska och irländska undersåtar var berättigade till skydd enligt kanadensisk kolonial upphovsrättslag på samma sätt som invånare i den kanadensiska kolonin var. [5]

Ett år efter att Kanada antog 1841 -lagen antog det brittiska parlamentet upphovsrättslagen 1842. Stadgan gällde uttryckligen "alla delar av Storbritannien och Storbritannien och Irland, Jersey och Guernsey, alla delar av öst och väst. Indien och alla kolonier, bosättningar och besittningar av kronan som nu är eller därefter kan förvärvas ". Varje bok som publiceras i London skulle därför skyddas av upphovsrättslagen i hela det brittiska imperiet, inklusive Kanada. [4] 1842 -lagen hade en omedelbar inverkan på Kanada och blev ökänd eftersom den i praktiken förbjöd import och försäljning av upptryck av någon bok under brittisk upphovsrätt tryckt i andra länder. Tidigare hade Kanada mest importerat böcker från USA, men det var nu olagligt för kanadensiska köpmän att ägna sig åt denna handel. Istället var köpmän skyldiga att importera böcker under brittisk upphovsrätt från skrivare i Storbritannien, även om brittiska marknadspriser var oöverkomliga för de flesta invånare i Kanada. Eftersom brittiska förläggare systematiskt vägrade att licensiera böcker för tryckning till kanadensiska skrivare ifrågasatte den kanadensiska regeringen det ansvariga självstyret. [6] I ett provocerande drag antog Kanada en lag för att utvidga lagen om provinsiell upphovsrätt till personer bosatta i Storbritannien 1847, vilket beviljade brittiska författare skydd endast om deras verk hade tryckts och publicerats i provinsen Kanada. [7] 1841 och 1847 stadgarna föremål för en mindre revidering 1859 och kravet på att verken ska tryckas i Kanada, begravda i texten, uppmärksammades och fördömdes senare av den kejserliga brittiska regeringen. [5]

Confederation Redigera

Vid Confederation beviljade British North America Act, 1867, den federala regeringen befogenhet att lagstifta om frågor som upphovsrätt och patent. År 1868 antog parlamentet i Kanada upphovsrättslagen från 1868, [8] som beviljade skydd för "alla personer bosatta i Kanada, eller någon person som är en brittisk undersåt, och bosatt i Storbritannien eller Irland." [9] Det återupprättade publiceringskraven i 1847 års stadga, vilket ledde till krav från den brittiska regeringen att Kanada skulle se över sina lagar för att respektera kejserlig upphovsrättslag. [10] Under kejserlig upphovsrätt hade Londons skrivare monopol och lockade de flesta författare från kolonierna att först publicera med dem eftersom kejserlig upphovsrättslag beviljade skydd i alla kolonier. Londons skrivare vägrade kanadensiska skrivare licensen att skriva ut böcker som först publicerades i London och författare hade lite incitament att först publicera i Kanada, eftersom kolonial upphovsrätt endast beviljade skydd i Kanada. Den kanadensiska regeringen försökte ytterligare stärka den kanadensiska tryckindustrin med en proposition från 1872 som skulle ha infört ett beräknat licenssystem som möjliggjorde en omtryckning av böcker under utländsk upphovsrätt i utbyte mot en fast royalty. Den brittiska regeringen motsatte sig lagförslaget och den fick aldrig kungligt samtycke. [11]

För att uppmuntra den lokala tryck- och förlagsindustrin gjorde Kanada ett antal diplomatiska och lagstiftande ansträngningar för att begränsa effekterna av kejserlagen från 1842. I ett kompromissavtal godkände Kanada upphovsrättslagen, 1875, [12] som föreskrev en period på tjugoåtta år, med möjlighet att förnya ytterligare fjorton år för alla "litterära, vetenskapliga och konstnärliga verk eller kompositioner" som publicerades ursprungligen eller samtidigt i Kanada, och sådant skydd var tillgängligt för alla som har hemvist i Kanada eller någon annan brittisk besittning, eller en medborgare i något främmande land som har ett internationellt upphovsrättsavtal med Storbritannien, men det var beroende av att verket trycktes och publicerades (eller tryckt och återutgivet) i Kanada. [13] Genom att registrera sig enligt Canadian Act fick brittiska och utländska förlag exklusiv tillgång till den kanadensiska marknaden genom att utesluta amerikanska upplagor. [9]

År 1877 fastslog Ontario Court of Appeal att Imperial Act från 1842 fortsatte att gälla i Kanada, trots att den kanadensiska lagen 1875 gick igenom. [14] Detta innebar faktiskt att kanadensisk upphovsrätt var ett lokalt system, medan Imperial copyright gav allmänt skydd i hela det brittiska imperiet. [15] Tillämpningen av kejserlig upphovsrätt förstärktes av House of Lords tidigare beslut i Routledge v Low, [16] som förklarade att en författares bostad, oavsett hur tillfällig, var som helst i de brittiska herrarna medan hans bok publicerades i Storbritannien, var tillräcklig för att säkra den. Eftersom USA då inte var undertecknare av ett internationellt upphovsrättsfördrag (vilket gör att dess medborgare inte är berättigade till kanadensisk upphovsrätt), utnyttjade många amerikaner detta beslut genom att besöka Kanada medan deras böcker publicerades i London (och därigenom erhålla kejserlig upphovsrätt) . [17]

Det fanns andra betydande skillnader mellan kanadensiska och kejserliga regimerna: [9]

Tillhandahållande Copyright Act, 1875 (Kanada) Copyright Act 1842 (Imperial)
Termin Initial löptid på 28 år, med möjlighet att förlänga ytterligare 14 år Skaparens liv plus 7 år, eller 42 år från publicering (beroende på vilket som var störst)
Registrering av upphovsrätt Krävs för att bevilja upphovsrätt Krävs för att stämma eller hävda intrång i upphovsrätten
Upphovsrättsmeddelande krävs Ja Nej

Enligt upphovsrättslagen 1911 fick Canadas parlament befogenhet att antingen utvidga sin ansökan till Kanada eller att upphäva (med förbehåll för bevarandet av alla lagliga rättigheter som fanns vid tidpunkten för sådant upphävande) alla eller alla antaganden som antogs av det kejserliga parlamentet ( inklusive lagen från 1911) så långt som verksam inom Dominion. Kanada valde att utöva det senare valet, och efter godkännandet av upphovsrättslagen, 1921, antog landet fullständig jurisdiktion över upphovsrätten och kejserlig lagstiftning i frågan upphörde att ha effekt. [18]

Kanada gick inte med i Buenos Aires-konventionen från 1910 som de flesta panamerikanska länderna anslöt sig till

Copyright Act, 1921 Edit

Upphovsrättslagen, 1921, trädde i kraft 1924. Även om Kanada inte längre var underkastat imperial upphovsrättslagstiftning, var det nära modellerat efter den brittiska upphovsrättslagen 1911:

 • upphovsrätten förlängdes till 50 år efter skaparens död [19] (men där ett verk ännu inte publicerades vid dödstidpunkten förlängdes dess tid till 50 år efter publiceringen) [20]
 • ljudinspelningar skyddades "som om sådana motsättningar vore musikaliska, litterära eller dramatiska verk" [21]
 • vid gravyr, fotografi eller porträtt, upphovsrättsinnehavaren var den som beställde plattan eller annat original [22]
 • eventuella kvarvarande rättigheter (om några) i gemenskapsrätten avskaffades [23]

Efter Storbritannien Carwardine fall, [24] hölls också rättigheter i artisters föreställningar enligt kanadensiska lagen (även om de aldrig verkställdes). Detta avskaffades 1971. [25]

Ny teknisk utveckling och framväxten av datorer, kopiatorer och inspelningsenheter ledde till ett erkännande av att upphovsrättslagen måste uppdateras. Mellan 1954 och 1960 publicerade Royal Commission on Patent, Copyright and Industrial Design, känd som Ilsley Commission, en serie rapporter. [26] Dess kort var "att fråga om federal lagstiftning som på något sätt rör patent på uppfinningar, industridesigner, upphovsrätt och varumärken ger rimliga incitament för uppfinningar och forskning, utveckling av litterära och konstnärliga talanger, kreativitet. , och att göra tillgänglig för den kanadensiska allmänheten vetenskapliga, tekniska, litterära och konstnärliga skapelser och andra anpassningar, tillämpningar och användningsområden, på ett sätt och med villkor som skyddar det överordnade allmänintresset. " [27] [28]

Reform (1988–2012) Redigera

Mellan 1977 och 1985 utfärdades en rad rapporter och förslag för reformen av kanadensisk upphovsrättslag. [27] [29] [30]

Så småningom inleddes en process för upphovsrättsreform i två faser: Fas ett startades 1988 och såg flera ändringar av upphovsrättslagen. Datorprogram inkluderades som verk som skyddas av upphovsrätten, omfattningen av de moraliska rättigheterna klargjordes, bestämmelsen om en obligatorisk licens för reproduktion av musikverk togs bort, nya licensavtal upprättades för föräldralösa verk i de fall upphovsrättsinnehavaren inte kunde hittades, och regler antogs om bildandet av upphovsrättsinsamlingsföreningar och deras tillsyn av en reformerad Copyright Board of Canada. [27]

Fas två av reformen ägde rum 1997 och upphovsrättslagen ändrades med en ny ersättningsrätt för producenter och utförare av ljudinspelningar när deras verk sändes eller offentligt framfördes av radiostationer och offentliga platser som barer. En avgift infördes på tomma ljudband som används för privat kopiering och exklusiva bokdistributörer beviljades skydd i Kanada. Nya upphovsrättsundantag infördes för ideella utbildningsinstitutioner, bibliotek, museer, programföretag och personer med funktionsnedsättning, så att de kunde kopiera upphovsrättsskyddat verk under specifika omständigheter utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller behovet av att betala royalty. Skadeståndet för upphovsrättsintrång och befogenheten att meddela förelägganden ökades, och 1997 års reformer införde en obligatorisk översyn av upphovsrättslagen. [27] Upphovsrätten för opublicerade verk var begränsad till 50 år efter skaparens död, men opublicerade verk av skapare som dog efter 1948 men före 1999 behåller sin upphovsrätt till 2049. [31]

Efter att ha blivit ett undertecknande land för World Intellectual Property Organization Internet Treaties 1996, implementerade Kanada sina villkor 2012 med godkännandet av Copyright Modernization Act. [32] 2012 års lag fokuserar på bestämmelser om kringgående av tekniska skyddsåtgärder, skydd av författares rättigheter och allmänhetens rättigheter när det gäller kopiering av lagligt erhållet material. [33] Under behandling av lagförslaget, många grupper offentligt uppgav sitt motstånd mot dess digitala låsspecifikationer, [34] med argument att sådana åtgärder kränkte legitim användning av upphovsrättsinnehav. [35]

Upphovsrättsgranskning och samrådsprocess (2017–2019) Redigera

2012 års ändringar av upphovsrättslagen inkluderade en uppdaterad bestämmelse för en återkommande 5-årig parlamentarisk granskning av lagen. Avsnitt 92 i lagen föreskriver inrättandet av en senat eller underhuskommitté för att genomföra denna översyn. [36] Den 14 december 2017 tillkännagav minister för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling Kanada och minister för kanadensiskt arv planer på att inleda en parlamentarisk översyn av upphovsrättslagen. [37] Den kanadensiska underhuset Ständiga kommittén för industri, vetenskap och teknik fick ansvaret för den parlamentariska översynen. Kommittén samlade in 192 briefs (skriftliga inlagor) och hörde vittnesbörd från 209 vittnen och avslutade sin samrådsprocess i december 2018. [38] Inlagor mottogs från en mängd olika intressenter, inklusive föreningar som representerar studenter, universitet, bibliotek och forskarfack, föreningar och kollektiva ledningsorganisationer som representerar författare, konstnärer och artisterföretag från kommunikationssektorföreningarna som representerar film-, teater- och musikindustrins medieorganisationer regeringsavdelningar och representanter för Copyright Board of Canada. [38] Kommitténs slutbetänkande har ännu inte offentliggjorts.

Som en del av översynen begärde kommittén också att ett parallellt samråd skulle genomföras av Canadian House of Commons Standing Committee on Canadian Heritage, som tillkännagav att en studie om ersättningsmodeller för konstnärer och kreativa industrier i samband med upphovsrätt upphördes i april. 10, 2018. [39] Vittnesbördet från den kanadensiska musiken Bryan Adams som gavs den 18 september 2018 som en del av detta samråd fick stor medial uppmärksamhet. [40] Adams föreslog en ändring av s. 14 (1) i upphovsrättslagen för att ändra den period efter vilken ett tilldelning av upphovsrätten skulle återgå till upphovsmannen 25 år efter tilldelningen, snarare än 25 år efter upphovsmannens död. [41] Adams uppmanade juridikprofessorn Daniel Gervais att lägga fram argument till stöd för hans förslag. En av de motiveringar som professor Gervais förde fram var att tillåta en rimlig tid för upphovsrätten att utnyttja det kommersiella intresset för ett verk och återta sin investering, samtidigt som de stimulerar och stöder konstnärernas kreativitet genom att låta dem återfå kontrollen inom deras livstid. [41]

Förutom den lagstiftade parlamentariska granskningen av upphovsrättslagen hölls separata samråd med avseende på Copyright Board of Canada. I augusti 2017 utfärdade Innovation Science and Economic Development Canada, Department of Canadian Heritage och Copyright Board of Canada "A Consultation on Options for Reform to the Copyright Board of Canada", ett dokument som beskriver den potentiella omfattningen och arten av reformer för att lagstiftnings- och regelverket som reglerar Copyright Board of Canada och begär kommentarer från allmänheten. [42] Samrådsperioden avslutades 29 september 2017. Ett faktablad som publicerades av Innovation Science and Economic Development Canada sammanfattade de viktigaste frågorna som togs upp i samrådet och tillkännagav en ökning på 30% av anslagen till styrelsen för att hantera betydande tidsfördröjningar i tull- miljö. [43] Bill C-86, en lag om genomförande av bestämmelserna i 2018 års budget, fick kungligt samtycke den 13 december 2018. [44] Lagen genomförde ändringar av upphovsrättslagen i samband med administrationen av upphovsrättsstyrelsen. [44]

Medan översynen av upphovsrättslagen genomfördes pågick handelsförhandlingar som ledde till USMCA. Juriprofessorn Michael Geist noterade att villkoren i USMCA avseende immateriella rättigheter skulle behöva beaktas av granskningskommittén och skulle kräva ändrade bestämmelser i upphovsrättslagen som ändrades i den senaste omgången av upphovsrättsreformen 2012. [45 ]

Förlängning av upphovsrätten för vissa ljudinspelningar (2015) Redigera

Från och med den 23 juni 2015 ändrades reglerna för upphovsrättsskydd så att upphovsrätten för opublicerade ljudinspelningar som skapades på eller efter det datumet skulle pågå i 50 år efter fixering, men om ljudinspelningen publiceras innan upphovsrätten upphör att gälla gäller skulle då vara det tidigare på 70 år från publiceringen eller 100 år från fixering. [46] Underförstått kommer detta också att förlänga upphovsrätten för artistens uppträdanden i sådana inspelningar. [46]

Förlängning av upphovsrätten för publicerade pseudonyma eller anonyma verk (2020) Redigera

Från och med 1 juli 2020 förlängdes reglerna för upphovsrättsskydd för publicerade pseudonyma eller anonyma verk med 25 år. Denna förlängning fick inte till följd att en upphovsrätt upphävdes. [47]

Förslag på förlängning av upphovsrättstiden Redigera

Under villkoren i handelsavtalet Trans-Pacific Partnership [48] skulle upphovsrättsperioden ha förlängts till liv plus 70 år. Även om det undertecknades av Kanada i februari 2016, ratificerades detta fördrag inte och trädde inte i kraft. Under dess efterträdare, det omfattande och progressiva avtalet för Trans-Pacific Partnership, ändrade inte Canadas upphovsrättsliga villkor. [49] Kanada fortsätter att hålla sig till Bernkonventionens standard, vilket är författarens liv plus 50 år. [50] Dessutom föreskriver Bernkonventionen att förlängning av villkor inte kommer att leda till att upphovsrätten upphör att gälla. Artikel 14.6 i TRIPs -avtalet innehåller liknande bestämmelser om artister och producenters rättigheter till ljudinspelningar.

Avtalet mellan USA och Mexiko-Kanada föreslår en förlängning av Kanadas upphovsrättstid till 70 år, medan uppträdanden och ljudinspelningar skyddas i 75 år. Den har undertecknats och ratificerats. [51] Detta avtal kommer att ersätta det nordamerikanska frihandelsavtalet. [52] I sin rapport från maj 2019 har Ständiga kommittén för kanadensiskt arv rekommenderat att förlängningen genomförs. [53] Lagförslaget som infördes för att genomföra USMCA inkluderar inte tilläggsspråket. Detta gjordes enligt uppgift för att möjliggöra en övergångstid på 2,5 år för att bestämma det bästa sättet att uppfylla förlängningsskyldigheten. [54]

Writers 'Union of Canada har uttryckt starkt stöd för upphovsrättsförlängning. [55] Den kanadensiska sångaren/låtskrivaren Bryan Adams hävdar att tillägg kan öka vinsten till mellanhänder som stora skivbolag, men inte gynna de verkliga skaparna av upphovsrättsskyddade verk. Han anser att upphovsrättslagen bör innehålla en ändring för att återföra rättigheterna tillbaka till skaparen efter 25 år. [56] Förespråkare för en stark allmän egendom hävdar att en utvidgning av upphovsrättsliga villkor ytterligare kommer att begränsa kreativiteten och hävdar att "det finns inga bevis som tyder på att de privata fördelarna med upphovsrättsliga tillägg någonsin uppväger kostnaderna för allmänheten." [57] The Canadian Confederation of Library Associations håller inte med förlängningen. Men den tror att några av problemen kan mildras genom att bland annat kräva att varje verk formellt registreras för att få 20 års förlängning. [58]

Den 11 februari 2021 inledde den kanadensiska regeringen ett offentligt samråd om hur man implementerar upphovsrättsförlängning. Ett samrådspapper gjordes tillgängligt online med offentliga svar accepterade fram till 31 mars 2021 klockan 23:59. [59]

Lagen ger flera typer av rättigheter i verk:

Upphovsrätten inkluderar rätten att först publicera, reproducera, uppträda, överföra och visa ett verk offentligt. Det innehåller andra dotterrättigheter som förkortning och översättning. [60]

Morala rättigheter infördes vid Kanadas anslutning till Bernkonventionen, och de har flera nyckelattribut: tillskrivning, integritet och förening. De låter författaren till ett verk avgöra hur det används och vad det associeras till. [60]

Grannrättigheter - allmänt diskuterade i musikindustrin (t.ex. artistens rättigheter, inspelningsrättigheter) - är en serie rättigheter som rör ett verk och grundades vid Kanadas anslutning till Romkonventionen. De relaterar inte till de kreativa verken själva, utan till deras prestanda, överföring och reproduktion. [60]

Liknande skydd utvidgas till upphovsrättsinnehavare i länder som är parter i:

Ett verk måste vara original och kan innehålla litterära, dramatiska, musikaliska och konstnärliga verk eller sammanställningar. Upphovsrätten beviljas i det ögonblick arbetet skapas och skiljer inte från en professionell eller en amatörs arbete. Det finns inte heller någon skillnad mellan för vinst eller kommersiellt bruk eller för hobbyändamål. Litterärt arbete innehåller allt som är skrivet, till exempel tal, uppsatser och böcker och kan vara i vilken form som helst. En kort sträng ord eller spontant tal täcks dock inte. Dramatiska verk inkluderar karaktärer, scener, koreografi, kinematografi, förhållandet mellan karaktärer, dialog och dramatiskt uttryck. Konstnärliga verk inkluderar skulpturer, målningar, fotografier, sjökort och gravyrer. Musikaliska verk inkluderar alla musikaliska kompositioner med eller utan ord. Outtryckta idéer är inte skyddat arbete. [60]

Upphovsrätten omfattar också ofullständiga skapelser som förslag, behandlingar och format, och intrång kan inträffa när efterföljande audiovisuella verk använder sina element utan att faktiskt bokstavligen kopiera dem. [61]

Det är oklart om ämnena i intervjuer har upphovsrätt till de ord de yttrar (och därmed anses vara deras författare), eftersom domstolarna inte definitivt har avgjort frågan om originalitet och fixering i sådana fall. [62] Men i Gould Estate mot Stoddart Publishing Co Ltd., konstaterade Ontario Court of Appeal att "direkta kommentarer som [den intervjuade] visste kunde hitta in i det offentliga området. [var] inte den typ av avslöjande som Upphovsrättslagen avsedd att skydda. "[63]

Ägande av ett kreativt arbete kan tilldelas ett företag eller en annan arbetsgivare som en del av ett anställningsavtal. I sådana fall behåller arbetsgivaren ägandet av det kreativa arbetet även efter att kontraktet upphör. Den nya upphovsrättsinnehavaren är därför fri att göra ändringar av den färdiga produkten utan skaparens medgivande. [64]

En kreativ medarbetare kan under tiden fortsätta att använda sin erfarenhet, expertis och minne för att skapa en liknande produkt efter att ett kontrakt har ingåtts. År 2002 bekräftade Ontario hovrätt en bokstavlig tolkning av ordet "kopia" och konstaterade att en mjukvaruingenjörs skapande av en "liknande" produkt från minnet inte utgjorde intrång i hans tidigare arbetsgivares upphovsrätt. [65]

Rättvis handel Redigera

Obehörig kopiering av verk kan vara tillåtet enligt undantaget från rättvis handel. I CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [66] Högsta domstolen i Kanada gjorde ett antal kommentarer om rättvis handel och fann att placeringen av en kopiator i ett lagbibliotek inte utgjorde en inbjudan att kränka upphovsrätten. I Alberta (Education) mot Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), klargjorde domstolen ytterligare detta undantag från upphovsrättslagen i samband med utbildning och fann att en lärare kan fotokopiera ett kort utdrag från en lärobok under omständigheter där det skulle vara opraktiskt att köpa en lärobok för varje elev.

Rättvisa ska granskas från fall till fall. Syftet med affären, handelns karaktär, handelns storlek, affären alternativ, arbetets art och effekten av affären är faktorer som kan bidra till rättvis handel. De som förespråkar en bred tolkning av rättvis handel hävdar att det borde vara rimlig obehörig återgivning av verk eftersom det underlättar kreativitet och yttrandefrihet. De hävdar också att rättvis handel ger rimlig tillgång till befintlig kunskap. De som hävdar att rättvis handel borde vara mer restriktiva och specifika anger att rättvis handel kommer att minska intäkterna för dem som skapar verk. De argumenterar också för reproduktion av verk och skickar ett felaktigt budskap till allmänheten att verk är gratis så länge det faller under denna fana. Deras ekonomiska argument är att rättvis handel inte ska kompensera för marknadens oförmåga att möta kravet på allmän kunskap. [67]

Påverkan av CCH analys har varit problematisk och många användare har försökt förenkla administrationen genom att anta riktlinjer som kvantifierar vilka mängder av ett verk som kan accepteras. Förbundsdomstolen i Kanada påpekade 2017, när ogiltiga riktlinjer som hade antagits av York University, [68] att detta inte är en lätt övning. Betoning lades på att CCH sexfaktortest var den andra delen av en tvåstegsanalys där en användare först måste identifiera om en användning var tillåten innan han sedan bedömde om hanteringen är rättvis och betonade att användarna inte får kombinera de två stadierna. [69]

Public domain Redigera

Allmän regel Redigera

Med förbehåll för andra bestämmelser i lagen kommer ett verk att bli allmängods: [70]

 1. 50 år efter publicering, i nästan alla fall, om det var föremål för Crown upphovsrätt. [71]
 2. 50 år efter dess skapares död.
 3. om författaren är okänd, 75 år efter publicering eller 100 år efter skapandet (beroende på vilket som är minst), annars (om inte publicerat) 75 år efter skapandet. [72]
 4. om det är en kommunikationssignal, 50 år efter att signalen sänds.
 1. upphovsrätten upphör att gälla i slutet av det kalenderår då det relevanta datumet infaller.
 2. i fallet med gemensamt upphovsrätt till ett verk sträcker sig upphovsrätten från den sista överlevande författarens död. [73]
 3. i fallet med ett pseudonymt eller anonymt verk där en eller flera av skaparna har blivit allmänt kända, gäller de normala reglerna för författarskap. [74]
 4. där författaren är den första ägaren av upphovsrätten och sedan har tilldelat den (annat än genom testamente), kommer uppdraget att sträcka sig till endast 25 år efter upphovsmannens död, varefter upphovsrätten återgår till författarens dödsbo. [75]
 5. moraliska rättigheter i ett verk har samma benämning som upphovsrätten i det, och kan inte tilldelas (annat än genom arv), men kan avstå helt eller delvis. [76]

Postume works Edit

Före 1999 års reform av lagen var verk som publicerades efter författarens död skyddade av upphovsrätten i 50 år efter publiceringen, vilket gav evig upphovsrätt till alla verk som ännu inte publicerats. Detta reviderades så att skyddet är begränsat enligt följande:

Upphovsrättens varaktighet för postume verk [77]
Där en författare dör. med ett opublicerat verk alltså. Upphovsrätt
före den 31 december 1948 publicerad före den 31 december 1998 50 år från publiceringsdatum
inte publicerad den 31 december 1998 eller senare skyddad fram till 31 december 2003
den 31 december 1948 eller senare skyddad till 31 december 2049
efter 31 december 1998 skyddad till 50 år efter dödsårets slut

Fotografier Redigera

Upphovsrättsmoderniseringslagen, som trädde i kraft den 7 november 2012, ändrade reglerna med avseende på upphovsrätten för fotografier så att skaparen innehar upphovsrätten och de moraliska rättigheterna till dem, och den allmänna regeln om livet plus 50 år därefter gäller alla sådana verk. Det finns dock två tankar om hur upphovsrätten gäller för fotografier som skapats före detta datum:

 1. Vissa kommentatorer anser att de övergångsregler som infördes i 1999 års reform fortfarande gäller. [78]
 2. Andra hävdar att sådana regler avsattes när 2012 års lag trädde i kraft, och att den allmänna regeln enligt s. 6 i upphovsrättslagen gäller. [79] Detta kan också ha fått den säkerhet att återuppliva upphovsrätten i vissa verk som tidigare hade upphört att gälla. [79]

Skillnaderna mellan de två synpunkterna kan sammanfattas enligt följande:

 • ett fotografi har upphovsrätt om fotografen fortfarande lever
 • ett fotografi har upphovsrätt om fotografen har dött under de senaste 50 åren
 • ett fotografi är inte upphovsrättsligt om fotografen dog mer än 50 år före den 31 december det aktuella året

Det finns en del kontroverser om den rättsliga statusen för fotografier som tagits före 1949 i det första scenariot, eftersom det kan hävdas att den nuvarande praxisen för lagstadgad tolkning vid domstolarna skulle hävda att upphovsrättsskyddet flyttades till den allmänna regeln genom 1999 års reform till sådana fotografier som tagits av individer eller skaparkontrollerade företag. [80] I alla fall säger detta argument att 2012 års lag effektivt tog bort alla sådana särskilda regler som tidigare fanns i s. 10 i upphovsrättslagen. [80]

Det har ännu inte förekommit någon rättspraxis i frågan, men det föreslås att tidigare fall, tillsammans med 2012 -lagens lagstiftningshistorik, kan gynna det andra scenariot. [81]

Ljudinspelningar och framföringsrättigheter Redigera

Före den 1 september 1997 definierades upphovsrätten till ljudinspelningar som "skivor, perforerade rullar och andra tillbehör med vilka ljud kan reproduceras mekaniskt". [82] Från och med det datumet definieras de som "en inspelning, fastställd i vilken materialform som helst, bestående av ljud, oavsett om det är utfört av ett verk eller inte, men utesluter alla ljudspår av ett filmverk där det åtföljer det filmiska verket . " [83] Subject to that observation, such recordings will fall into the public domain:

 1. for sound recordings created before 1965, 50 years after fixation, but if the sound recording is published before the copyright expires, 50 years after its publication (but only where copyright expires before 2015). [46]
 2. for sound recordings created otherwise, 50 years after fixation, but if the sound recording is published before the copyright expires, the earlier of 70 years from its publication or 100 years from fixation. [46]

Performance rights (in their current form) subsisting in sound recordings did not exist until 1994 (with respect to their producers) or 1996 (with respect to their performers). [84] Performer's performances that occurred in a WTO member country only received protection after 1995. [84] Effective September 1, 1997, performance rights were extended to performances captured on communication signals. [85] Subject to that, such performances will fall into the public domain:

 1. for performer's performances before 1962, the earlier of 50 years after its first fixation in a sound recording, or 50 years after its performance, if not fixed in a sound recording (but only where copyright expires before 2012).
 2. for performer's performances created on or after 1962 but before 2015, 50 years after the performance occurs, but (a) if the performance is fixed in a sound recording, 50 years after its fixation, and (b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the earlier of 50 years after publication and 99 years after the performance occurs (but only where copyright expires before 2015). [46]
 3. for performer's performances created otherwise, 50 years after the performance occurs, but (a) if the performance is fixed in a sound recording, 50 years after its fixation, and (b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the earlier of 70 years after publication and 100 years from fixation. [46]

Anti-circumvention Edit

Any circumvention of technical protection measures designed to protect a copyrighted work is unlawful, even if the action was not for the purpose of copyright infringement. The marketing and distribution of products meant to breach technical protection measures is also unlawful. Exceptions exist in situations when the circumvention is for the purposes of accessibility, encryption research, privacy and security testing, reverse engineering to achieve software compatibility (if it is not already possible to do so without breaching TPMs), [86] the creation of temporary recordings by broadcasters, and for law enforcement and national security purposes. [87] [88]

The federal court adopted a wide interpretation of the anti-circumvention rules in the case of Nintendo of America v. Go Cyber Shopping, asserting that alongside their use for enabling the use of pirated copies of software for them, a retailer of modchips for video game consoles could not use the availability of homebrew software as a defence under the interoperability provision, because Nintendo offers official manner for developers to create games for their platforms, thus making it possible to achieve interoperability without breaching TPMs. [86]

The Canadian Intellectual Property Office (CIPO), part of Industry Canada, administers intellectual property laws concerning the registration of patents, trade-marks, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies. [89]

Copyright Board Edit

The Copyright Board of Canada is an evidence based decision making tribunal that has four primary functions: (1) establish royalties users must pay for copyrighted works (2) establish when the collection of such royalties is to be facilitated by a "collective-administration society" (3) oversee agreements between users and licensing bodies and (4) grant users licenses for works when the copyright owner cannot be located. [90]

Collection of royalties and enforcement of copyright is often too costly and difficult for Individual owners of works. Therefore, collectives are formed to facilitate the collection of fees. [91] Collectives may file proposed tariff with the Copyright Board or enter into agreements with users.


Past Reports, Publications, and Announcements

Annual Reports
Past Annual Reports of the U.S. Copyright Office

Other Reports and Publications
Past Reports and Publications issues by the U.S. Copyright Office

NewsNet Archive
Archive of Past NewsNet articles and announcements

ML (Mailing List) Announcements
Past News articles and information related to Copyright published and sent through the Mailing List until 2003 with the introduction of NewsNet


AC Power History and Timeline

Alternating current power drives our world today. AC power was the next logical step after DC power was established. The founders, developers, and visionaries of AC power are depicted below. Click on the pioneer to learn more, or see the list below.

Below: The inventors, including the first year they developed the technology or improved the technology (most continued to improve the technology after that date, it was rarely a one time achievement)

Theory and early development :

Sabastian Ziani de Ferranti 1882
Friedrich August Haselwander 1887
C. S. Bradley 1887
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1888
Elihu Thomson 1891
Almirian Decker 1891
Benjamin G. Lamme 1892
Charles P. Steinmetz 1892

Sabastian Ziani de Ferranti 1882
Zippernowsky, Blathy, and Deri 1883
Lucien Gaulard 1883
William Stanley 1885
George Westinghouse 1886
Oliver Shallenberger (not shown above) 1887

Oskar von Miller 1882
George Westinghouse
Galileo Ferraris 1884
Nikola Tesla 1890
Dr. Louis Bell 1892
Almirian Decker 1892

Walter Baily (not shown) 1879
Galileo Ferraris 1885 "Father of three-phase current"
Nikola Tesla 1888
Oliver Shallenberger (not shown)1888
Rudolph Eickmeyer (not shown) 1880s
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1889

Anteckningar: Stanley and Thomson had worked on motor, but it had a commutator.
Ferraris invented an AC three phase motor without commutator. Tesla and Oliver Shallenberger also were working on the motor a couple of months behind Ferraris.

To learn about important early sites and installations of AC power please see our History of Power Transmission and Electrification page:

1835 - Hippolyte Pixii builds the first alternator. Pixii builds a device with a rotating magnet. He doesn't know how to make his creation useful since all the other experimenters of the time were building DC devices. Others like Faraday and Henry were experimenting at the time with primitive electric motors using electromagnets.

1855 - Guillaume Duchenne uses alternating current in electrotherapeutic triggering of muscle contractions. (Paris, France) AC power is not viewed as useful for anything else at the time.

1878 - Ganz Company starts working with single phase AC power systems in Budapest, Austro-Hungary

1879 - London: Walter Baily makes a copper disc rotate using alternating current (this is a weak early AC motor) which was not effective for bearing any load.

The 1880s: This decade proved to be an exciting time for the development of electric power, read below to find out some of the major developments by year.

1882 - London, Sabastian Ferranti (Englishman with an Italian parent) works at Siemens Brothers firm in London with Lord Kelvin (William Thompson), and Ince. With the help of Lord Kelvin Ferranti pioneers early AC power technology, including an early transformer. Later on John Gibbs and Lucien Gaulard would base their designs off of Ferranti.

1884

1884
- Turin, Italy: Lucien Gaulard develops transformers and the power transmission system from Lanzo to Turino. The demonstration of AC power includes a 25 mile trolley with step down transformers that allow low power Edison incandescent lights to light the path along with arc lamps. Galileo Ferraris was head of the Electrical Department. The next year Ferraris would invent the polyphase motor.

1885
1885 - Ferraris conceives the idea of the first polyphase AC motor: " In the summer of 1885 he conceived the idea that two out-of-phase, but synchronized, currents might be used to produce two magnetic fields that could be combined to produce a rotating field without any need for switching or for moving parts. & quot

1885 - Elihu Thomson at Thomson-Houston starts experimenting with AC power (the first company in the US to start work on AC)

1885 - George Westinghouse is intrigued by AC power and buys North American rights to Gaulard and Gibbs system for $50,000

1885 - George Westinghouse orders a Siemens alternator (AC generator) and a Gaulard and Gibbs transformer. Stanley begin experimenting with this system.

1886
An important year for AC power

1886 - Great Barrington, Massachusetts - the first full AC power system in the world is demonstrated using step up and step down transformers. The system was built by William Stanley and funded by Westinghouse.

1886 - November - Buffalo, New York receives the first commercial AC power system in the USA. This system designed by George Westinghouse, William Stanley, and Oliver B. Shallenberger

1886 - William Stanley designs an improved version of the Siemens single phase alternator

1886 - Fall - Elihu Thomson's AC power system is rejected by the patent office. Westinghouse is already far ahead, having sold its system commercially already.

1886 - Nikola Tesla tries to sell his AC power system to investors in New York City, but it fails to be of interest in a city which is already heavily invested in DC power systems. Other inventors around the world also promoting AC power have similar problems. This is especially due to the fact that no one has yet to invent an AC electric motor which is efficient.

1886 - Otto Blathy comes to the USA and Thomas Edison buys options on the Z.B.D. Transformer. This would put him in the position to rival Westinghouse that controlled the Gaulard and Gibbs transformer patent. Later Edison decides that it is not worth going into AC and drops his options on the Z.B.D. Transformer.

1887 - C.S. Bradley builds the first AC 3 phase generator. Up until this time Siemens and Westinghouse had been producing single phase AC generators. The 3 phase system would be a great improvement.

1887 - F. Augus Haselwander develops the first AC 3 phase generator in Europe. He is behind Bradley by a couple months and it is generally believed that he built his design independently of Bradley.

1887 - Sabastian Ferranti designs Depford Power Station in London. When it is completed in 1891 it would be an important early site in AC power history.

One of the first three phase AC generators in the world. This one was created for the Electrical Exposition in Frankfurt,Germany in 1891.

1889 and Beyond

1889 - Dobrovolsky builds his first transformer and motor to work with his 3 phase AC system

1890 - December 17th Charles Proteus Steinmetz publishes introduces new mathematic solutions to solve puzzles of the behavior of AC power with his article: "Note on the Law of Hysteresis" in Electrical Engineer issue number 137.

1891 - Frankfurt, Germany: First distance power transmission (for electric power utility) Lauffen to Frankfurt 109 miles. The entire system was designed by Dobrovolsky from generator to electric motor. Many important figures of AC power were invited to the event, at the Congress Dinner Galileo Ferraris was hailed as “the father of three-phase current.”

1892 - Charles P. Steinmetz goes before the AIEE and presents his latest paper on hysteresis. More on hysteresis >
Steinmetz was the first person to understand AC power from a mathematical point of view. After his paper he is hired by General Electric Company and joins forces with Elihu Thomson and William Stanley. Steinmetz would go on to improve and troubleshoot future AC power systems.
Paper: On the Law of Hysteresis by Chas. Proteus Steinmetz. 1892. AIEE

T he development of electrical systems is a long and winding story which I have been researching for some 48 years. From the arc light systems, now forgotten, which played a major role to the incandescent light systems of Edison and his competitors through the development of power systems in the 20th century, much has been lost or forgotten. For example, the DC transmission concepts of Rene Thury are all but gone from most reference sources, as are those of later HVDC pioneers.

When it comes to polyphase AC, it appears that there is no true "father," but rather a number of researchers. William Stanley, the inventor of the transformer in the US was funded by George Westinghouse, an industrialist in railway air brake and signal systems who sought to improve upon the limitations of the DC systems. In Germany, Werner Siemens and others took the lead and produced the first long distance transmission of AC power 1891. AC motors were a different matter and the two leading figures on opposite sides of the Atlantic approached the problem independently.

Galileo Ferraris, a physicist at the university of Turin, described in 1885 the rotating field principle. but did not publish until 1888 by which time Nikola Tesla, having conceived the concept as well, had built machines for which patents were granted two weeks after the Ferraris publication. Tesla, seeking commercial development of an AC motor, developed a two phase system of supply. Tesla in a letter to Electrical World of May 25, 1889 recognized Ferraris' work and also cited the work of Oliver Shallenberger at Westinghouse. Shallenberger claimed to have intuited the principle after the observation of the twisting of a meter spring in the field of an AC coil. Electrical World of April 15, 1893 attempted to sort this issue by giving field theory primacy to Ferraris and multiphase system primacy to Tesla. Many, including Thomas Hughes in his book Networks of Power (Johns Hopkins U Press available from Amazon) believe that the issue of primacy of the idea will never be settled completely.

The Tesla system patents, though two phase, were the basis of the Westinghouse system at the Columbian Exposition and then at Niagara Falls. At the time, Tesla's work was the most recognized, having been the subject of demonstrations to the AIEE (now IEEE) and also at Columbia University and having undergone a thorough analysis by Prof. Anthony, director of the electrical engineering program at Cornell. Tesla was subsequently feted by the science academies of London and Paris.
Elihu Thomson of Thomson-Houston arrived at AC by another path. He produced initially AC arc light systems and formed the basis for the GE effort directed by Steinmetz, for GE was an amalgamation of Edison and Sprague companies funded through T-H capital. An article in the IEEE PES from several years ago detailed the birth of 3 phase systems through both AEG and Siemens efforts. In the United States, transmission range was a paramount concern and two phase systems prevailed for several decades wherever AC was supplied to the customer, thus the Tesla/Westinghouse system found a ready market. Three phase customer connections were not common until the 1920s acceptance delayed by an inability to balance single phase customer loads on three phase AC lines. Only after the work of Charles Fortescu at Westinghouse and also that of Edith Clark at GE in the 1917-20 period were standardized equations available for the engineering of three phase distribution.

As for other AC pioneers there are many - Frank Sprague, usually associated with railways, was an early proponent of AC research. Having the mathematical skills to devise the practical formulae to adapt the British Hopkinson 3 wire system to Edison lighting applications, he went on to develop practical industrial motors which made small utility companies financially viable with the establishment of a daytime motor load. As consultant to the Edison company in NY he recommended the use of AC in a large central plant to be distributed through "receiving" stations in which a transformer would step down the voltage and apply it to a "receiving motor" (reversed alternator) to drive DC generators. That report in September ,1886, but a few months after the first Stanley installation in Great Barrington, shows how universal was the thinking toward large scale AC generation. In that sense, the conversion substation could be said to have been invented by Sprague.

Thus the story has many participants, most of whom replicated another's work, sometimes simultaneously, often with no knowledge of the other. Even the standard power converter of the day had multiple fathers. Benjamin Lamme who led development of AC at Westinghouse described his rotary converter as the overlaying of a DC generator on a synchronous motor and believed it unique until he discovered that Charles Bradley (Bradley Electric was later acquired by of GE) had applied for a patent as well and there are indications that others had the same idea.

Much of the AC distribution refinement which led to the practical secondary distribution network was the work of Westinghouse engineers working with the United Electric Light & Power Co. in Manhattan to develop the first practical AC networks. But even at Westinghouse, it was researchers like Guido Pantaleoni, a student of Ferraris, that bridged the ocean by licensing the Gaulard and Gibbs, Siemens, and AEG patents. Sebastian Zinni DeFerrante, a leader in British arc lighting while still in his mid teens, had installed underground 10,000 volt lines in London as early as 1891.

Moreover, in an era prior to the refined understanding of inductance, capacitance and reactive power issues, and prior to the development of steel with magnetic characteristics ideal for alternating fields, the issue of the best frequency was another major concern. Benjamin Lamme's article on the Technical Story of the Frequencies (presented Jan 1918 to the Washington Section AIEE and available online under Google Books) is the best source of 1890s thinking on the issues.

Joseph Cunningham has contributed information for television programs and technical publications.
See more of his articles on the IEEE website.
(IEEE membership may be required to view some material)

Also join us on Facebook to give us feedback.


Mission and History

POWER uses our belief in God’s goodness and compassion for the suffering to organize and empower the people of Philadelphia, Southeastern, and Central Pennsylvania to live and work together so that God’s presence is known on every block, that people work together to transform the conditions of their neighborhood, and that life flourishes for all.

Shining a light on broken systems:

POWER has come together to lift up a new prophetic voice and bear witness to the fact that these systems no longer work for too many families in too many neighborhoods. Systems that allow for 30% unemployment in some of our communities, particularly our communities of color wherein nearly 50% of our children can’t read or perform math, or graduate on time, and that appear to continually be in crisis systems that allow one of our brothers or sisters to be murdered nearly every day systems that allow more than 100,000 city residents to go without health insurance, and that allow a tenth of our properties to lie vacant or abandoned or foreclosed – these are broken systems.

And while this brokenness hurts all Pennsylvanians, POWER recognizes and seeks to address the fact that it is the poor, communities of color and working families of all kinds who suffer the brunt of declining opportunities and dysfunctional systems. POWER commits to call attention to this brokenness, to advance concrete policy changes to reform these systems and to work with public and private sector leaders to bring the necessary resources to bear to turn these systems, and our city, around.

Broader Values:

 • POWER believes in the potential for transformation of Pennsylvania – its people, its neighborhoods, its institutions, its politics. POWER congregations accept the responsibility that as people of faith, we must exercise our power to help lead this transformation.
 • We believe that power is neutral, that it can be (and is) used for either bad or good purposes. POWER believes that people should have a say in the policy decisions that shape their lives and therefore should not shy away from the exercise of power to promote justice and advance the common good.
 • POWER believes that one essential way to build and exercise power for the good of the community is to build a strong, broad-based, disciplined and democratic organization.
 • POWER trusts in democracy, believes that ordinary people know best what their families and communities need, and will work to make sure their voices are at the center of political life.
 • One of our basic principles is “never do for others what they can do for themselves.” We believe that with training, support and organization, regular people can be leaders in the movement to transform systems in their communities and their city.
 • POWER is explicitly non-partisan and seeks to hold accountable, and build strategic partnerships with, institutions and decision-makers regardless of their political persuasion or label, in order to promote justice for the marginalized and advance a common good agenda.
 • POWER believes that government can play a vital role in improving society, but that civic leaders and organizations need to have the power to shape policy and hold public officials accountable.
 • POWER believes that family is a value that motivates participation in public life and that across economic levels most American families share common concerns for good schools, affordable housing, safe neighborhoods, high quality health care, civil rights and civic participation.
 • POWER values, and intentionally capitalizes on, the racial, ethnic and religious diversity that has shaped Pennsylvanian and American society at large.
 • POWER believes that faith can bring us together more than it can divide us and that our varied faith traditions call on us to act to make our communities and our nation better places to live.

POWER History

POWER has intentionally brought together people across lines of race, income level, faith tradition, culture and neighborhood in order to build broad-based power for policy change. More than 40 congregations from every section of the city have actively participated in the building of POWER over the past year. 500 clergy and lay leaders have attended organizing trainings, planning and strategy sessions, engaged in research work, and conducted relational outreach within their congregations and communities since fall 2010.

POWER members have conducted more than 1,000 face to face conversations with fellow and sister congregants, peers and neighbors, in order to identify shared dreams and concerns, and common themes of both struggle and hope. The thousand stories we heard revolve around five key policy areas – Jobs, Schools, Safety, Housing & Health. Together, these stories weave into common narrative about pain, hope, frustration and diminishing opportunity in our neighborhoods and our city.

In the spring of 2011, more than 150 lay and clergy leaders from POWER congregations conducted forty research meetings with public and private sector leaders in these 5 areas. POWER leaders gained an understanding of how and why our key systems are failing to provide the pathways to opportunity our families need, and to learn about both the scope of the challenges we face as a city, as well as opportunities for collective action and possible transformation in our job training and employment systems, our K-12 and adult education systems, our housing and vacant land management systems, our healthcare systems and in our public safety and criminal justice systems.

During the summer of 2011, POWER leaders worked to create a vision for change in these 5 areas and prepared for their Founding Convention, which took place on September 25th, 2011 at Historic Tindley Temple United Methodic Church. POWER’s Founding Convention brought together 2,000 congregational members, allies and city officials to affirm a change agenda in 5 priority areas. The Convention also cemented commitments from labor leaders, City Councilman Bill Green and Mayor Michael Nutter, to work with POWER to address unemployment in Philadelphia. Many long-time observers and leaders of community activism in Philadelphia independently agreed that POWER’s Founding Convention was the largest grassroots civic gathering for change the city has seen in years, if not decades.

At the Convention POWER leaders:

1). Publicly announced and celebrated the formal launch of POWER – the coming together of dozens of congregations from across the city — across lines of race, income level, neighborhood and faith tradition — to build broad-based power for policy change.

2). Publicly presented our multi-year platform for change in our five priority policy areas.

3). Secured commitments from public and private sector leaders to work with POWER toward a vision of connecting 10,000 low-income Philadelphians with living wage jobs in the coming years.

4). Enlisted allies who share these aims.

To launch this new organization, POWER congregations have already contributed over $40,000 of their own funds and have secured over $150,000 in support from local foundations and national faith-based funders.


Notices

Registration Options During the COVID-19 Pandemic

For information related to the Copyright Office’s operations during the COVID-19 health situation, answers to frequently asked questions, and a list of expanded electronic filing options, visit our coronavirus website.

Group Registration for Works on an Album of Music (GRAM)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for musical works that are published on the same album. Läs mer.

In addition, the Office has implemented a separate group registration option for sound recordings, photos, artwork, and liner notes that are published on the same album. Läs mer.

Group Registration of Short Online Literary Works (GRTX)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for short online literary works, such as blog entries, social media posts, and short online articles. Läs mer.

Group Registration of Unpublished Works (GRUW)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for unpublished works. Läs mer.


Science Service Historical Images Collection

The Science Service Historical Images website launched in 1998 to provide access to one part of this unique collection of science and technology photographs. The site contained over 2,000 captioned images pertaining to a wide range of electrical technologies. Those images were reunited with the larger body of Science Service images in 2017 and the website was retired the following year.

In the 1980s, the collection of Science Service images was disbursed to various units within the museum based on subject matter. Those subjects dealing with electrical technologies came to the museum’s Electricity Collections whose staff and volunteers scanned images, transcribed captions, and built this website. The website presented over 40 years of electrical history covering large topics like radio as well as narrow topics such as image converter tubes.


History Shows That Copyright Monopolies Prevent Creativity And Innovation

We all too frequently hear that the copyright monopoly is supposed to encourage creativity and that the patent monopoly is supposed to encourage innovation. Most lawyers whose jobs depend on the belief in these myths even claim that the monopolies fulfill these functions to the letter. But when we look at history, a different pattern emerges.

Let’s start around the beginning of the Industrial Revolution. In that day and age, copyright monopoly laws were in force in the United Kingdom, and pretty much the United Kingdom alone (where they were enacted in 1557). You know the “Made in Country X” that is printed or engraved on pretty much all our goods? That originated as a requirement from the British Customs against German-made goods, as a warning label that they were shoddy goods made in Germany at the time. It spread to pretty much global use.

But Germany didn’t have copyright monopoly laws at this point in time, and historians argue that was the direct cause of Germany’s engineering excellence overtaking that of the United Kingdom. In the UK, knowledge of handicrafts was expensive to come by. Books and the knowledge they carried were locked down in the copyright monopoly construct, after all. In Germany, however, the same knowledge was available at print cost – and thus, engineering skills proliferated. With every new person learning engineering, one more person started to improve the skill set for himself and for the country at large. The result is that Germany still, 200 years later, has an outstanding reputation for engineering skills – the rise of which are directly attributable to a lack of the copyright monopoly.

There are more examples. Pharmaceutical companies argue how they absolutely, positively need the knowledge monopolies we call patents in order to survive. The company Novartis is one of the worse offenders here. The claim that patent monopolies are needed is not only false in an objective light – as in the patent monopolies not being needed at all today for the pharma industry – but more interestingly, Novartis itself was founded in a time and place when no such knowledge monopolies existed – more specifically, in Switzerland in 1758 and 1859. If the patent monopolies are so vital for success, how come the pharmaceutical giants of today were successfully founded in their complete absence?

Rather, the pattern here is that the people who have made it to the top push for monopolies that will lock in their positions as kings of the hill and prevent people who do something better from replacing them. It’s a power grab.

In Sweden, the telecoms infrastructure giant Ericsson was founded making a telephone handset that directly infringed on a German patent from Siemens – or at least, would have done so with today’s monopoly laws. A Norwegian company later copied Ericsson in turn. Nobody cared. Today, with the patent monopolies we have today, Ericsson would not have survived the first phone call. And yet, Ericsson is one of the giants pushing for more restrictive monopoly laws. Of course they are they have been successfully founded already. What innovative giants of tomorrow are we smothering stillborn through these monopoly constructs?

Indeed, the United States itself celebrated breakers of the monopolies on ideas and knowledge as national heroes when the country was in its infancy and building its industries. When the US was still a British colony, the United Kingdom had this idea that all refinement of raw material into desirable products should happen on the soil of the United Kingdom, and only there. Industrial secrets were closely guarded, and the United States sought to break the stranglehold for its own benefit. When somebody brought the British industrial secret of the textile mills to the United States, for example, he was celebrated by getting an entire city named after him and named a father of industry as such. Today, the same person would have been indicted for industrial espionage.

Or why not take a look at Hollywood and the film industry? In the infancy of filmmaking, there was a patent monopoly blanket on the entire concept of moving pictures owned by Thomas Edison, who was adamant in claiming his legal monopoly rights. In order for innovation in the area to flourish, the entire industry moved from the then-hotseat of moviemaking, New York. They moved as far away as they could, west across the entire country, and settled in a suburb outside of Los Angeles. That was outside of the reach of Edison’s patent monopoly lawyers at the time, and so, moviemaking took off big time. Today, the fledgling industry wouldn’t have been outside of the reach of those monopoly lawyers.

I could end with mentioning Internet and how monopolies try to tame it from every angle, but I am sure everybody can fill in the blanks here. Just for fun, we could mention Bill Gates’ famous quote that if people had taken out patent monopolies when the web was still in its infancy, the industry would be at a complete standstill today. It is consistent with the overall pattern.

The pattern here is clear: copyright monopolies and patent monopolies encourage neither creativity nor innovation. Quite the opposite. Throughout history, we observe that today’s giants were founded in their absence, and today, these giants push for the harshening and enforcement of these monopolies in order to remain kings of the hill, to prevent something new and better from replacing them. Pushing for copyright monopolies and patent monopolies was never a matter of helping others it was a matter of kicking away the ladder once you had reached the top yourself.

But for the rest of us, it makes no sense whatsoever to carve today’s giants in stone. We want them to be replaced by something better, and the copyright and patent monopolies prevent that.


This cmdlet returns a history object for each history item that it gets.

The session history is a list of the commands entered during the session. The session history represents the run order, the status, and the start and end times of the command. As you enter each command, PowerShell adds it to the history so that you can reuse it. For more information about the command history, see about_History.

Starting in Windows PowerShell 3.0, the default value of the $MaximumHistoryCount preference variable is 4096 . In Windows PowerShell 2.0, the default value is 64 . For more information about the $MaximumHistoryCount variable, see about_Preference_Variables.


Titta på videon: Mitrox - Power COPYRIGHT FREE