Woodrow Wilson: The Fourteen Points [8 januari 1918] - Historia

Woodrow Wilson: The Fourteen Points [8 januari 1918] - HistoriaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mina medborgare: NÄR vi samlades här den 4 mars 1897 var det stor oro över vår valuta och kredit. Ingen finns nu. Då var våra statskassor inte tillräckliga för att klara regeringens nuvarande förpliktelser. Nu är de tillräckliga för alla offentliga behov, och vi har ett överskott istället för ett underskott. Då kände jag mig tvungen att sammankalla kongressen under en extra session för att ta fram intäkter för att betala regeringens vanliga utgifter. Nu har jag tillfredsställelsen att meddela att just kongressen har stängt har minskat beskattningen med 41 000 000 dollar. Då fanns det djup omtänksamhet på grund av den långa nedgången i vår tillverknings-, gruvindustrin-, jordbruks- och merkantilindustri och den påföljande nödsituationen för vår arbetande befolkning. Nu är varje produktionsgata full av aktivitet, arbetskraft är välanställd och amerikanska produkter hittar bra marknader hemma och utomlands. Våra diversifierade produktioner ökar emellertid i en sådan oöverträffad volym att vi uppmanar oss om behovet av att ytterligare utvidga våra utländska marknader genom bredare kommersiella relationer. För detta ändamål bör ömsesidiga handelsarrangemang med andra nationer i liberal anda noggrant odlas och främjas.

Den nationella domen 1896 har för det mesta verkställts. Det som förblir ofullbordat är en fortsatt skyldighet som vilar med oförminskad kraft på ledningen och kongressen. Men lyckligtvis som vårt tillstånd är, kan dess beständighet endast garanteras med sunda affärsmetoder och strikt ekonomi i nationell administration och lagstiftning. Vi bör inte tillåta vårt stora välstånd att leda oss till hänsynslösa satsningar på näringslivet eller slöhet i offentliga utgifter. Medan kongressen bestämmer målen och summan av anslag, är tjänstemännen vid verkställande avdelningarna ansvariga för ärlig och trogen utbetalning, och det bör vara deras ständiga omsorg för att undvika slöseri och extravagans.

Ärlighet, kapacitet och industri är ingenstans mer oumbärlig än vid offentlig anställning. Dessa bör vara grundläggande förutsättningar för det ursprungliga utnämningen och de säkraste garantierna för borttagning. För fyra år sedan stod vi på randen av krig utan att folket visste det och utan någon förberedelse eller ansträngning för att förbereda den förestående faran. Jag gjorde allt som jag kunde göra för att avvärja kriget, men utan resultat. Det blev oundvikligt; och kongressen vid sin första ordinarie session, utan partidivision, gav pengar i väntan på krisen och som förberedelse för att möta den. Det kom. Resultatet var signifikant gynnsamt för amerikanska vapen och i högsta grad hedrande för regeringen. Den ålade oss skyldigheter som vi inte kan fly från och från vilka det vore oärligt att söka fly. Vi är nu i fred med världen, och det är min innerliga bön att om skillnader uppstår mellan oss och andra makter kan de lösas genom fredlig skiljedom och att vi härefter kan bli skonade av krigets fasor. För att för andra gången bli förtroende för folket med presidentens ämbete, börjar jag på dess administration och uppskattar det stora ansvar som förknippas med denna förnyade ära och uppdrag, och lovar att jag förbehåller mig hängivenhet för deras trogna ansvarsfrihet och med vördnad åberopar för min vägledning riktningen och den Allsmäktiges guds nåd. Jag borde krympa mig från de uppgifter som denna dag antog om jag inte kände att jag i deras prestation skulle ha samarbete med de kloka och patriotiska männen från alla partier. Det uppmuntrar mig för den stora uppgift som jag nu åtar mig att tro att de som frivilligt åtagit mig det förtroende som Republikens verkställande direktör ger mig generöst stöd i mina uppgifter att "bevara, skydda och försvara konstitutionen av USA "och att" bry sig om att lagarna utförs troget. " Det nationella syftet anges genom ett nationellt val. Det är den konstitutionella metoden för att fastställa allmänhetens vilja. När det väl är registrerat är det en lag för oss alla, och trogen efterlevnad bör följa dess förordningar. Starka hjärtan och hjälpsamma händer behövs, och lyckligtvis har vi dem i alla delar av vårt älskade land. Vi återförenas. Sektionalismen har försvunnit. Uppdelning i allmänna frågor kan inte längre spåras av krigskartorna från 1861. Dessa gamla skillnader stör mindre och mindre domen. Befintliga problem kräver tanken och påskyndar landets samvete, och ansvaret för deras närvaro, liksom för deras rättfärdiga bosättning, vilar på oss alla - inte mer på mig än på dig. Det finns några nationella frågor i lösningen på vilken patriotism bör utesluta partisanship. Att förstora deras svårigheter kommer inte att ta dem ur våra händer eller underlätta deras anpassning. Misstro till det amerikanska folkets kapacitet, integritet och höga syften kommer inte att vara ett inspirerande tema för framtida politiska tävlingar. Mörka bilder och dystra förmodningar är värre än värdelösa. Dessa bara för att de inte hjälper till att peka på vägen för säkerhet och ära. "Hoppet skäms inte." De onda profeterna var inte republikens byggare, inte heller i dess kriser sedan har de räddat eller tjänat det. Fädernas tro var en mäktig kraft i skapandet, och deras ättlingars tro har gjort dess framsteg och gett sina försvarare. De är obstruktionister som förtvivlar, och som skulle förstöra förtroendet för vårt folks förmåga att klokt lösa och för civilisationen de mäktiga problemen som vilar på dem. Det amerikanska folket, förankrat i frihet i hemmet, tar med sig sin kärlek till det vart de än går, och de avvisar som felaktiga och ovärdiga läran om att vi förlorar våra egna friheter genom att säkra frihetens varaktiga grunder till andra. Våra institutioner kommer inte att försämras i förlängningen, och vår rättvisa kommer inte att avta under tropiska solar i avlägsna hav. Som hittills, så kommer hädanefter nationen att visa sin skicklighet att administrera alla nya egendomar som händelser övergår till det, och i fruktan för Gud kommer att "ta tillfället i hand och göra frihetens gränser ännu bredare". Om det finns några bland oss ​​som skulle göra vår väg svårare, får vi inte bli besvikna, utan desto mer allvarligt ägna oss åt den uppgift som vi med rätta har gått in på. Framstegets väg är sällan smidig. Nya saker är ofta svåra att göra. Våra fäder fann dem så. Vi finner dem så. De är obekväma. De kostar oss något. Men blir vi inte bättre för ansträngningen och uppoffringen, och lyfts inte och välsignade de vi tjänar?

Vi kommer också att tröstas med det faktum att oppositionen har konfronterat varje framåtgående rörelse i republiken från dess öppettid till nu, men utan framgång. Republiken har marscherat vidare och vidare, och dess steg har upphöjt frihet och mänsklighet. Vi genomgår samma prövning som våra föregångare gjorde för nästan ett sekel sedan. Vi följer kursen de flammade. De segrade. Kommer deras efterträdare att vackla och vädja till organisk impotens i landet? Förvisso efter 125 års framgång för mänskligheten kommer vi nu inte att ge upp vår jämlikhet med andra befogenheter i frågor som är grundläggande och väsentliga för nationalitet. Utan något sådant syfte skapades nationen. I ingen sådan anda har den utvecklat sin fulla och oberoende suveränitet. Vi följer principen om jämlikhet mellan oss själva, och genom ingen handling av oss kommer vi att tilldela oss en underordnad rang i familjen av nationer. Mina medborgare, de offentliga händelserna under de senaste fyra åren har gått in i historien. De är för nära för att motivera skäl. Några av dem var oförutsedda; många av dem är viktiga och långtgående i sina konsekvenser för oss själva och våra relationer med resten av världen. Den del som USA bar så hedrande i de spännande scenerna i Kina, medan den var ny i det amerikanska livet, har varit i harmoni med dess sanna anda och bästa traditioner, och för att hantera resultaten kommer dess politik att vara måttlighet och rättvisa. Vi står just nu inför en viktigaste fråga om USA: s och Kubas framtida förbindelser. Med våra nära grannar måste vi förbli nära vänner. Deklarationen av syftet med denna regering i resolutionen av den 20 april 1898 måste göras god. Ända sedan evakueringen av ön av Spaniens armé har Executive med all praktisk hastighet hjälpt sitt folk i de successiva stegen som är nödvändiga för att inrätta en fri och oberoende regering beredd att påta sig och fullgöra internationell rättsliga skyldigheter som nu vilar på USA enligt Parisfördraget. Den konvention som folket valt för att utforma en konstitution närmar sig slutförandet av dess arbete. Överföringen av amerikansk kontroll till den nya regeringen är av så stor betydelse, som innebär en skyldighet som följer av vårt ingripande och fredsfördraget, att jag är glad att bli informerad av kongressens senaste handling av den politik som den lagstiftande delen av Regeringen anser vara avgörande för Kubas och USA: s bästa. De principer som ledde till vårt ingripande kräver att den grundläggande lag som den nya regeringen vilar på bör anpassas för att säkra en regering som kan utföra sina uppgifter och fullgöra en separat nations funktioner, för att iaktta sina internationella skyldigheter att skydda liv och egendom, försäkra ordning, säkerhet och frihet och överensstämma med USA: s etablerade och historiska politik i dess relation till Kuba.

Den fred som vi lovar att lämna till det kubanska folket måste bära med sig garantierna för beständighet. Vi blev sponsorer för pacificeringen av ön, och vi står fortfarande ansvariga inför kubanerna, inte mindre än vårt eget land och folk, för återuppbyggnaden av Kuba som ett fritt samväld på hållbara grundvalar av rätt, rättvisa, frihet och säker ordning . Vår förankring av folket kommer inte att slutföras förrän det fria Kuba ska "vara en verklighet, inte ett namn; en perfekt enhet, inte ett förhastat experiment som i sig innehåller element av misslyckande."

Medan fredsfördraget med Spanien ratificerades den 6 februari 1899 och ratifikationer utbyttes för nästan två år sedan har kongressen inte angett någon regeringsform för de filippinska öarna. Den har emellertid tillhandahållit en armé för att göra det möjligt för Executive att undertrycka uppror, återställa fred, ge säkerhet till invånarna och etablera USA: s auktoritet i hela skärgården. Det har godkänt organisationen av inhemska trupper som hjälpmedel för den reguljära styrkan. Det har då och då informerats om militär- och sjöofficers handlingar på öarna, om mitt agerande vid tillsättning av civila kommissioner, om de instruktioner som de ålagts, om deras uppgifter och befogenheter, deras rekommendationer och deras flera handlingar under verkställande kommission, tillsammans med den mycket fullständiga allmänna informationen som de har lämnat in. Dessa rapporter beskriver fullständigt villkoren, tidigare och nuvarande, på öarna, och instruktionerna visar tydligt de principer som kommer att leda den verkställande makten tills kongressen ska, som det är föreskrivet i fördraget, bestämma "medborgerliga rättigheter och politiska status för de inhemska invånarna. " Efter att kongressen har lagt till sin myndighets sanktion till de befogenheter som redan exekutivinnehavaren innehar och utövar enligt konstitutionen, och därmed lämnar ansvaret för Filippinernas regering till utövande, ska jag fortsätta de ansträngningar som redan påbörjats tills ordningen ska återställas hela tiden öarna, och så fort som förutsättningarna tillåter kommer lokala regeringar att upprättas, i vilka bildandet av det fullständiga samarbetet mellan folket redan har inbjudits, och när det upprättas kommer det att uppmuntra folket att administrera dem. Det fasta syftet, för länge sedan utropat, att ge invånarna på öarna självstyre så snabbt som de var redo för det kommer att eftersträvas med allvar och trohet. Något har redan åstadkommits i denna riktning. Regeringens representanter, civila och militära, utför troget och ädelt arbete i sitt uppdrag att frigöra sig och förtjänar godkännande och stöd från sina landsmän. De mest liberala amnestiterminerna har redan kommunicerats till upprorna, och vägen är fortfarande öppen för dem som har lyft sina armar mot regeringen för hedervärd underkastelse av dess myndighet. Våra landsmän ska inte luras. Vi för inte krig mot invånarna på de filippinska öarna. En del av dem gör krig mot USA. Den övervägande delen av invånarna erkänner amerikansk suveränitet och välkomnar den som en garanti för ordning och säkerhet för liv, egendom, frihet, samvetsfrihet och strävan efter lycka. Till dem kommer fullt skydd att ges. De ska inte överges. Vi kommer inte att lämna ödet för de lojala miljoner öarna till de illojala tusentals som är i uppror mot USA. Ordning under civila institutioner kommer så snart de som nu bryter freden ska behålla den. Makt kommer inte att behövas eller användas när de som gör krig mot oss inte kommer att göra det mer. Må det sluta utan ytterligare blodsutgjutelse, och det inleds en fredstid som ska göras permanent av en frihetsregering enligt lag!


Fjorton poäng

Våra redaktörer kommer att granska vad du har skickat in och avgöra om artikeln ska revideras.

Fjorton poäng, (8 januari 1918), deklaration av USA: s pres. Woodrow Wilson under första världskriget redogjorde för sina förslag om en fredsuppgörelse efter krigen.

Vad var de fjorton poängen?

De fjorton punkterna var ett förslag från USA: s president Woodrow Wilson i ett tal inför kongressen den 8 januari 1918, som redogjorde för hans vision för att avsluta första världskriget på ett sätt som skulle förhindra att en sådan eldbrand uppstår igen. De var också avsedda att få Ryssland att kämpa på den allierade sidan, öka den allierades moral och undergräva centralmakterna.

Hur försökte de fjorton punkterna att förändra världen?

Medan hälften av de fjorton punkterna behandlade specifika territoriella frågor mellan de stridande länderna, var resten en vision för fred. De föreskrev ett program för öppenhet i internationella förbindelser, frihandel, havsfrihet, minskning av beväpning, nationellt självbestämmande och anpassning av koloniala påståenden som gav lika stor vikt för folken i de koloniserade länderna. Det viktigaste var att de tänkt sig en internationell organisation för att garantera oberoende och territoriell integritet i alla medlemsländer.

Hur viktiga var de fjorton poängen?

I oktober 1918 begärde Tyskland ett vapenstillestånd baserat på de fjorton punkterna. Även om vapenstilleståndet och Versaillesfördraget inte höll sig till de idealistiska fjorton punkterna och andra världskriget snart följde, påverkade dessa principer den senare världsordningen. De informerade alla avkoloniseringsrörelser och satte en ny standard för nationell identitet. Idén med Nationernas förbund var fröet som ledde till skapandet av Förenta nationerna.

Varför misslyckades de fjorton poängen?

Vid förhandlingarna om Versaillesfördraget ville företrädarna för Storbritannien, Frankrike och Italien stärka sina egna positioner och ansåg det nödvändigt att lämna Tyskland för svagt för att starta ett nytt krig. USA: s president Woodrow Wilson accepterade nästan alla kompromisser med de fjorton punkterna så länge som fördraget föreskrev nationernas förbund. Många i den amerikanska senaten trodde att anslutning till den organisationen skulle offra nationell suveränitet, så kroppen röstade ner fördraget.

Den 8 januari 1918 formulerade president Wilson i sitt tal till en gemensam session i USA: s kongress under 14 separata huvuden sina idéer om den väsentliga karaktären av en uppgörelse efter första världskriget. Texten till de fjorton punkterna är följande:

1. Öppna fredsavtal, öppet framkomna, varefter det inte ska finnas några privata internationella överenskommelser av något slag, men diplomati ska alltid ske uppriktigt och offentligt.

2. Absolut sjöfartsfrihet i haven, utanför territorialvatten, lika i fred och i krig, förutom att haven helt eller delvis kan stängas genom internationella åtgärder för att genomföra internationella förbund.

3. Avlägsnande, så långt det är möjligt, av alla ekonomiska hinder och upprättandet av lika villkor för alla nationer som samtycker till freden och förenar sig för dess upprätthållande.

4. Lämpliga garantier som ges och tagits för att nationella beväpningar kommer att reduceras till den lägsta punkten i överensstämmelse med inhemsk säkerhet.

5. En fri, öppensinnad och absolut opartisk anpassning av alla koloniala påståenden, baserat på en strikt iakttagande av principen att vid bestämning av alla sådana frågor om suveränitet måste de berörda befolkningens intressen ha lika stor vikt som de rättvisa påståenden från regering vars titel ska bestämmas.

6. Evakuering av allt ryskt territorium och en sådan lösning av alla frågor som berör Ryssland som kommer att säkerställa det bästa och friaste samarbetet mellan de andra nationerna i världen för att för henne få en obegränsad och oförskämd möjlighet till oberoende bestämning av sin egen politiska utveckling och nationell politik och försäkra henne om ett uppriktigt välkomnande i samhället för fria nationer under institutioner som hon själv väljer och, mer än välkomnande, också hjälp av alla slag som hon kan behöva och själv önskar. Den behandling som Ryssland beviljas av sina systernationer under de kommande månaderna kommer att vara ett surt test av deras goda vilja, deras förståelse av hennes behov som skiljer sig från deras egna intressen och deras intelligenta och osjälviska sympati.

7. Belgien, kommer hela världen att komma överens om, måste evakueras och återställas, utan att försöka begränsa den suveränitet som hon åtnjuter gemensamt med alla andra fria nationer. Ingen annan enda handling kommer att tjäna eftersom detta kommer att tjäna till att återställa förtroendet bland nationerna i de lagar som de själva har fastställt och bestämt för regeringen i sina relationer med varandra. Utan denna helande handling är hela strukturen och giltigheten av internationell rätt för evigt nedsatt.

8. Allt franskt territorium bör frigöras och de invaderade delarna återställas, och det fel som Preussen gjorde 1871 i frågan om Alsace-Lorraine, som har stört fred i världen i nästan femtio år, bör rättas till, i för att freden ännu en gång ska kunna säkerställas i allas intresse.

9. En omjustering av Italiens gränser bör göras utifrån klart igenkännbara nationaliteter.

10. Folken i Österrike-Ungern, vars plats bland de nationer vi vill se bevarade och säkrade, bör ges den friaste möjligheten till autonom utveckling.

11. Rumänien, Serbien och Montenegro bör evakueras ockuperade områden återställas Serbien gav fri och säker tillgång till havet och relationerna mellan de flera Balkanstaterna till varandra, bestämda av vänliga råd efter historiskt etablerade lojalitetslinjer och nationalitet och internationella garantier för de flera Balkanstaternas politiska och ekonomiska oberoende och territoriella integritet bör ingås.

12. De turkiska delarna av det nuvarande ottomanska riket bör garanteras en säker suveränitet, men de andra nationaliteter som nu är under turkiskt styre bör garanteras en otvivelaktig livssäkerhet och en absolut oförstörd möjlighet till autonom utveckling, och Dardanellerna bör vara permanent öppnade som en fri passage till fartyg och handel av alla nationer under internationella garantier.

13. En oberoende polsk stat bör upprättas som bör omfatta de territorier som bebos av otvivelaktigt polska befolkningar, som bör garanteras en fri och säker tillgång till havet, och vars politiska och ekonomiska oberoende och territoriella integritet bör garanteras av internationellt avtal.

14. En allmän sammanslutning av nationer måste bildas enligt specifika avtal för att ge stora och små stater ömsesidiga garantier för politiskt oberoende och territoriell integritet.

Den 3–4 oktober 1918 skickade prins Maximilian av Baden, den tyska kejserliga kanslern, en anteckning via Schweiz till president Wilson, där han begärde ett omedelbart vapenstillestånd och inledande av fredsförhandlingar på grundval av de fjorton punkterna. Tyskarna skulle senare argumentera för ett "svek" när de möter de hårdare villkoren i vapenstilleståndet och Versaillesfördraget.

Redaktörerna för Encyclopaedia Britannica Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Jeff Wallenfeldt, chef, geografi och historia.


De fjorton poängen

I sitt krigstal till kongressen den 2 april 1917 talade president Woodrow Wilson om behovet av att USA deltar i kriget delvis för att ”göra världen säker för demokrati”. Nästan ett år senare förblev denna känsla stark, formulerad i ett tal för kongressen den 8 januari 1918, där han introducerade sina fjorton poäng.

Utformade som riktlinjer för återuppbyggnaden av efterkrigsvärlden, inkluderade punkterna Wilsons idéer om nationernas utrikespolitik, inklusive havsfrihet och frihandel och begreppet nationellt självbestämmande, med uppnåendet av detta genom demontering av Europeiska imperier och skapandet av nya stater. Viktigast av allt var dock punkt 14, som krävde en ”allmän sammanslutning av nationer” som skulle erbjuda ”ömsesidiga garantier för politiskt oberoende och territoriell integritet både för stora och små nationer”. När Wilson åkte till Paris i december 1918 var han fast besluten att de fjorton punkterna och hans nationernas förbund (som nationernas sammanslutning var känd) skulle införlivas i fredsuppgörelserna.

Wilsons fjorton poäng


Pamflett med Wilsons fjorton punkter (Klicka på bilden för att förstora.)

Poängen, sammanfattade

President Wilsons insisterande på att inkludera Folkeförbundet i Versaillesfördraget (förlikningen med Tyskland) tvingade honom att kompromissa med de allierade ledarna på andra punkter. Till exempel beviljades Japan auktoritet över det tidigare tyska territoriet i Kina, och självbestämmande-en idé som fastställdes av dem som levde under kejserligt styre i Asien och Afrika-tillämpades bara på Europa. Efter undertecknandet av Versaillesfördraget återvände Wilson till USA och presenterade det för senaten.


Blockera orsaken: Åtkomst från ditt område har tillfälligt begränsats av säkerhetsskäl.
Tid: Mån, 21 jun 2021 20:39:20 GMT

Om Wordfence

Wordfence är ett säkerhetsplugin installerat på över 3 miljoner WordPress -webbplatser. Ägaren till denna webbplats använder Wordfence för att hantera åtkomst till deras webbplats.

Du kan också läsa dokumentationen för att lära dig mer om Wordfence -blockeringsverktyg eller besöka wordfence.com för att lära dig mer om Wordfence.

Genererat av Wordfence mån 21 juni 2021 20:39:20 GMT.
Din dators tid:.


Woodrow Wilson ’s fjorton poäng

I januari 1918 utfärdade Wilson det som blev känt som hans fjorton poäng och redogjorde för principerna för världsordning som han ansåg borde informera alla fredsavtal. Wilson talade om en "fred utan seger", där segrarna inte skulle söka någon orättvis förvärring på bekostnad av de besegrade nationerna. Bland Wilsons principer fanns ett slut på hemlig diplomati, som man trodde hade bidragit till krigets utbrott minskning av beväpning bland segrare och övervunnit Polens återkomst till kartan, i otvivelaktigt polska länder frihandel frihet i haven en opartisk uppgörelse av alla koloniala påståenden och en förbundsförbund, ett internationellt organ som Wilson trodde kunde sätta stopp för krig en gång för alla. En ytterligare princip för att informera Wilsoniansk diplomati, fastän den inte uttryckligen ingår i de fjorton punkterna, var nationellt självbestämmande: Varje folk bör ha rätt att bestämma sitt eget politiska öde.

Efter den tyska kapitulationen i november 1918 avgick Wilson till fredskonferensen i Paris. I överensstämmelse med hans kompromisslösa natur tog han med sig inte en enda inflytelserik republikan, den enda republikanen i delegationen, livstidsdiplomaten Henry White, hade liten koppling till partiet.

Den diplomatiska bråk som ägde rum vid fredskonferensen har varit föremål för otaliga detaljerade studier. Den viktiga punkten att ta bort är att Wilsons goda förhoppningar om en "fred utan seger" - en fred som mer berör rättvisa än hämnd, en fred som tar hänsyn till alla rättfärdiga påståenden, oavsett om de är segrande eller övervunnna - snabbt blev förstörda. I de stängda förhandlingarna mellan de fyra stora (Storbritannien, Frankrike, Italien och USA) såg Wilson bara hämnd och självförstorande.

Så gift var Wilson med tanken på en förbundsförbund att de brittiska och franska delegationerna visste att allt de behövde göra för att övertala den amerikanska presidenten att överge någon av de andra fjorton punkterna var att hota att inte gå med i hans älskade liga. Wilson å sin sida övertygade sig själv om att så länge han fick sin liga, skulle denna institution kunna modifiera alla stötande aspekter av fredsfördraget. I slutändan, för Wilson, var det ligan som gällde.

När utarbetandet av fördraget var klart måste Wilson övertala den amerikanska senaten att ratificera det. Även om Wilson i sina offentliga kommentarer insisterade på att det amerikanska folket gynnade fördraget och att det bara var en obstruktionistisk minoritet i senaten som invände, var verkligheten ganska annorlunda. Enorma folkmassor visade sig för möten mot fördraget. Det fanns tyska amerikaner som ansåg att det var för hårt mot Tyskland, italiensk-amerikaner bedövade att Wilson hade motbevisat Italiens krav, irländare-amerikaner förfärades över att irländsk självständighet inte hade säkrats vid konferensen och liberaler som ansåg att det var ett svek mot Wilsons egna principer.

Den främsta källan till tvister bland amerikanerna var emellertid förbundet med Nationernas förbund, som hade ingått som en del av fördraget. I synnerhet var det artikel 10, som tvingade förbundets medlemmar att bevara andra medlemsstaters territoriella integritet, som orsakade kontroversen. Motståndarna var oroliga för att det skulle kunna urholka amerikansk suveränitet - det vill säga att de fruktade att medlemskap i förbundet skulle kunna tvinga USA att bli militärt inblandade i konflikter som involverade de oklara gränstvisterna för andra förbundsmedlemmar.

Många motståndare till förbundet var inte ”isolationister”, eftersom anhängare av amerikansk neutralitet vilseledande beskrivs, utan var själva internationalister, senator Henry Cabot Lodge i Massachusetts var bland de bästa exemplen. Långt ifrån att argumentera för att USA borde dra sig tillbaka från världsscenen, argumenterade de helt enkelt för skriftliga garantier om att amerikaner skulle ha rätt att bestämma när och var de skulle vidta åtgärder.

I Lodge Reservations står det: ”USA påtar sig ingen skyldighet att bevara något annat lands territoriella integritet eller politiska oberoende. . . enligt bestämmelserna i artikel 10, eller att anställa de amerikanska militär- eller marinstyrkorna under någon artikel i fördraget för något ändamål ” - utom i något särskilt fall där kongressen, som hade ensamrätt att förklara krig, ska förse. I ingressen till listan över reservationer föreskrevs också att amerikansk ratificering av Versaillesfördraget inte skulle träda i kraft förrän minst tre av de fyra allierade stormakterna officiellt skulle acceptera reservationerna.

Wilson förblev övertygad om att varje avvattning av artikel 10 skulle vara dödlig för ligan. Han förklarade för sina medamerikaner: ”Jag är inte en av dem som, när de går in på en konsert för fred i världen, vill sitta nära dörren med handen på ratten och ständigt försöka dörren för att vara säker att den inte är låst. Om vi ​​vill gå in på den här saken - och vi vill gå in på den - kommer vi att gå in i den med hela vårt hjärta och fasta avsikt att stå vid det stora företaget till slutet. ”


Innehåll

Den omedelbara orsaken till Förenta staternas inträde i första världskriget i april 1917 var det tyska tillkännagivandet om förnyad obegränsad ubåtskrig och efterföljande sjunkning av fartyg med amerikaner ombord. Men president Wilsons krigsmål gick utöver försvaret av marina intressen. I sitt krigsmeddelande till kongressen förklarade Wilson att USA: s mål var "att bekräfta principerna om fred och rättvisa i världens liv". I flera tal tidigare under året skisserade Wilson sin vision om ett slut på kriget som skulle ge en "rättvis och säker fred", inte bara "en ny maktbalans". [3]

President Wilson inledde därefter en hemlig serie studier med namnet Inquiry, främst inriktad på Europa, och genomfördes av en grupp i New York som inkluderade geografer, historiker och statsvetare som gruppen leddes av Edward M. House. [4] Deras jobb var att studera allierad och amerikansk politik i praktiskt taget alla regioner i världen och analysera ekonomiska, sociala och politiska fakta som sannolikt kommer att komma upp i diskussioner under fredskonferensen. [5] Gruppen producerade och samlade in nästan 2000 separata rapporter och dokument plus minst 1 200 kartor. [5] Studierna kulminerade i ett tal av Wilson för kongressen den 8 januari 1918, där han artikulerade Amerikas långsiktiga krigsmål. Talet var det tydligaste uttryck för avsikt från någon av de krigförande nationerna, och det projicerade Wilsons progressiva inrikespolitik in på den internationella arenan. [4]

Talet, känt som de fjorton punkterna, utvecklades från en uppsättning diplomatiska punkter av Wilson [6] och territoriella punkter utarbetade av utredningens generalsekreterare, Walter Lippmann, och hans kollegor, Isaiah Bowman, Sidney Mezes och David Hunter Miller. [7] Lippmanns utkast till territoriella punkter var ett direkt svar på de europeiska allierades hemliga fördrag, som Lippmann hade visats av krigsminister Newton D. Baker. [7] Lippmanns uppgift, enligt House, var "att ta de hemliga fördragen, analysera de delar som var acceptabla och separera dem från de som ansågs vara oacceptabla och sedan utveckla en position som medgav lika mycket för de allierade som den kunde, men tog bort giftet. Det var allt baserat på de hemliga fördragen. " [7]

I talet talade Wilson direkt om vad han uppfattade som orsakerna till världskriget genom att kräva avskaffande av hemliga fördrag, en minskning av beväpning, en anpassning av koloniala krav i både infödda folks och kolonisternas intressen och frihet för hav. [5] Wilson gjorde också förslag som skulle säkerställa världsfred i framtiden. Till exempel föreslog han att ekonomiska hinder mellan nationer skulle avlägsnas, löftet om självbestämmande för nationella minoriteter [5] och en världsorganisation som skulle garantera "stora och små staters politiska oberoende och territoriella integritet"- en förbund. [3]

Även om Wilsons idealism genomsyrade de fjorton punkterna, hade han också mer praktiska mål i åtanke. He hoped to keep Russia in the war by convincing the Bolsheviks that they would receive a better peace from the Allies, to bolster Allied morale, and to undermine German war support. The address was well received in the United States and Allied nations and even by Bolshevik leader Vladimir Lenin, as a landmark of enlightenment in international relations. Wilson subsequently used the Fourteen Points as the basis for negotiating the Treaty of Versailles, which ended the war. [3]

In his speech to Congress, President Wilson declared fourteen points which he regarded as the only possible basis of an enduring peace.: [9]

I. Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.

II. Absolute freedom of navigation upon the seas, outside territorial waters, alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement of international covenants.

III. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance.

IV. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety.

V. A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable government whose title is to be determined.

VI. The evacuation of all Russian territory and such a settlement of all questions affecting Russia as will secure the best and freest cooperation of the other nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own choosing and, more than a welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treatment accorded Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of their good will, of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy.

VII. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored, without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single act will serve as this will serve to restore confidence among the nations in the laws which they have themselves set and determined for the government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of international law is forever impaired.

VIII. All French territory should be freed and the invaded portions restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matter of Alsace-Lorraine, which has unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, in order that peace may once more be made secure in the interest of all.

IX. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality.

X. The people of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity to autonomous development. [10]

XI. Romania, Serbia, and Montenegro should be evacuated occupied territories restored Serbia accorded free and secure access to the sea and the relations of the several Balkan states to one another determined by friendly counsel along historically established lines of allegiance and nationality and international guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into.

XII. The Turkish portion of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Ottoman rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardanelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees.

XIII. An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, and whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant.

XIV. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike.

Allies Edit

Wilson at first considered abandoning his speech after Lloyd George delivered a speech outlining British war aims, many of which were similar to Wilson's aspirations, at Caxton Hall on January 5, 1918. Lloyd George stated that he had consulted leaders of "the Great Dominions overseas" before making his speech, so it would appear that Canada, Australia, New Zealand, South Africa and Newfoundland were in broad agreement. [11]

Wilson was persuaded by his adviser House to go ahead, and Wilson's speech overshadowed Lloyd George's and is better remembered by posterity. [12]

The speech was made without prior coordination or consultation with Wilson's counterparts in Europe. Clemenceau, upon hearing of the Fourteen Points, was said to have sarcastically proclaimed, "The good Lord had only ten!" (Le bon Dieu n'en avait que dix !). As a major public statement of war aims, it became the basis for the terms of the German surrender at the end of the First World War. After the speech, House worked to secure the acceptance of the Fourteen Points by Entente leaders. On October 16, 1918, President Woodrow Wilson and Sir William Wiseman, the head of British intelligence in America, had an interview. This interview was one reason why the German government accepted the Fourteen Points and the stated principles for peace negotiations. [ citat behövs ]

The report was made as negotiation points, and the Fourteen Points were later accepted by France and Italy on November 1, 1918. Britain later signed off on all of the points except the freedom of the seas. [13] The United Kingdom also wanted Germany to make reparation payments for the war, and thought that should be added to the Fourteen Points. The speech was delivered 10 months before the Armistice with Germany and became the basis for the terms of the German surrender, as negotiated at the Paris Peace Conference in 1919. [14]

Central Powers Edit

The speech was widely disseminated as an instrument of Allied propaganda and was translated into many languages for global dissemination. [15] Copies were also dropped behind German lines, to encourage the Central Powers to surrender in the expectation of a just settlement. [5] Indeed, in a note sent to Wilson by Prince Maximilian of Baden, the German imperial chancellor, in October 1918 requested an immediate armistice and peace negotiations on the basis of the Fourteen Points. [16]

USA Redigera

Theodore Roosevelt, in a January 1919 article titled, "The League of Nations", published in Metropolitan Magazine, warned: "If the League of Nations is built on a document as high-sounding and as meaningless as the speech in which Mr. Wilson laid down his fourteen points, it will simply add one more scrap to the diplomatic waste paper basket. Most of these fourteen points. would be interpreted. to mean anything or nothing." [17]

Senator William Borah after 1918 wished "this treacherous and treasonable scheme" of the League of Nations to be "buried in hell" and promised that if he had his way it would be "20,000 leagues under the sea". [18]

Other countries Edit

Wilson's speech regarding the Fourteen Points led to unintentional but important consequences in regards to countries which were under European colonial rule or under the influence of European countries. In many of the Fourteen Points, specifically points X, XI, XII and XIII, Wilson had focused on adjusting colonial disputes and the importance of allowing autonomous development and self-determination. This drew significant attention from anti-colonial nationalist leaders and movements, who saw Wilson's swift adoption of the term "self-determination" (although he did not actually use the term in the speech itself) as an opportunity to gain independence from colonial rule or expel foreign influence. [19]

Consequently, Wilson gained support from anti-colonial nationalist leaders in Europe's colonies and countries under European influence around the globe who were hopeful that Wilson would assist them in their goals. Around the world, Wilson was occasionally elevated to a quasi-religious figure as someone who was an agent of salvation and a bringer of peace and justice. [19] During this 'Wilsonian moment', there was considerable optimism among anti-colonial nationalist leaders and movements that Wilson and the Fourteen Points were going to be an influential force that would re-shape the long established relationships between the West and the rest of the world. [19] Many of them believed that the United States, given its history (particularly the American Revolution) would be sympathetic towards the goals and aspirations they held. A common belief among anti-colonial nationalist leaders was the U.S., once it had assisted them in gaining independence from colonial rule or foreign influence, would establish new relationships which would be more favorable and equitable than what had existed beforehand. [19]

However, the nationalist interpretations of both the Fourteen Points and Wilson's views regarding colonialism proved to be misguided. In actuality, Wilson had never established a goal of opposing European colonial powers and breaking up their empires, nor was he trying to fuel anti-colonial nationalist independence movements. It was not Wilson's objective or desire to confront European colonial powers over such matters, as Wilson had no intention of supporting any demands for self-determination and sovereignty that conflicted with the interests of the victorious Allies. [19]

In reality, Wilson's calls for greater autonomous development and sovereignty had been aimed solely at European countries under the rule of the German, Austro-Hungarian and Ottoman empires. He did not explicitly outline this, although it is clear that his calls for greater sovereignty in these regions was in an effort to try and destabilise those enemies' empires. [19] President Wilson's ambitions for the third world were rather to attempt to influence its development in order to transform it from 'backward' to 'sophisticated', the aim being to incorporate it into the commercial world, so that the U.S could further benefit from trade with the global south. [20] Furthermore, Wilson did not believe the third world was ready self governance, asserting that a period of trusteeship and tutelage from colonial powers was required to manage such a transition. Wilson viewed this approach as essential to the 'proper development' of colonised countries, reflecting his views about the inferiority of the non-European races. [20] Moreover, Wilson was not by character or background an anti-colonialist or campaigner for rights and freedoms for all people, instead he was also very much a racist, a fundamental believer in white supremacy. [20] For example, he had supported the 1898 U.S annexation of the Philippines whilst condemning the rebellion of the Philippine nationalist Emilio Aguinaldo, and strongly believed that the U.S was morally obliged to impose Western ways of life and governance on such countries, so that eventually they could govern independently. [20]

President Wilson contracted Spanish flu at the beginning of the Paris Peace Conference and became severely ill with high fevers and bouts of delirium [21] giving way to French Prime Minister Georges Clemenceau to advance demands that were substantially different from Wilson's Fourteen Points. Clemenceau viewed Germany as having unfairly attained an economic victory over France because of the heavy damage German forces dealt to France's industries even during the German retreat, and he expressed dissatisfaction with France's allies at the peace conference.

Notably, Article 231 of the Treaty of Versailles, which would become known as the War Guilt Clause, was seen by the Germans as assigning full responsibility for the war and its damages on Germany however, the same clause was included in all peace treaties and historian Sally Marks has noted that only German diplomats saw it as assigning responsibility for the war. The Allies would initially assess 269 billion marks in reparations. In 1921, this figure was established at 192 billion marks. However, only a fraction of the total had to be paid. The figure was designed to look imposing and show the public that Germany was being punished, but it also recognized what Germany could not realistically pay.

Germany's ability and willingness to pay that sum continues to be a topic of debate among historians. [22] [23] Germany was also denied an air force, and the German army was not to exceed 100,000 men.

The text of the Fourteen Points had been widely distributed in Germany as propaganda prior to the end of the war and was well known by the Germans. The differences between this document and the final Treaty of Versailles fueled great anger in Germany. [24] German outrage over reparations and the War Guilt Clause is viewed as a likely contributing factor to the rise of National Socialism. By the time of the Armistice of 11 November 1918, foreign armies had only entered Germany's prewar borders twice: at the Battle of Tannenberg in East Prussia and following the Battle of Mulhouse, the settlement of the French army in the Thann valley. These were both in 1914. This lack of any Allied incursions at the end of the War contributed to the popularization of the stab-in-the-back myth in Germany after the war.

Wilson was awarded the 1919 Nobel Peace Prize for his peace-making efforts.

Ukraine Edit

At the time Ukrainian delegations failed to receive any support from France and UK. Although some agreements were reached, neither of the states provided any actual support as in general their agenda was to restore Poland and unified anti-Bolshevik Russia. [25] Thus Ukrainian representatives Arnold Margolin and Teofil Okunevsky had high hopes for American mission, but in the end found it even more categorical than French and British:

This meeting, which took place on June 30, made a tremendous impression on both Okunevsky and me. Lansing showed complete ignorance of the situation and blind faith in Kolchak and Denikin. He categorically insisted that the Ukrainian government recognise Kolchak as the supreme ruler and leader of all anti-Bolshevik armies. When it came to the Wilson principles, the application of which was predetermined in relation to the peoples of the former Austro-Hungarian monarchy, Lansing said that he knew only about the single Russian people and that the only way to restore Russia was a federation modeled on the United States. When I tried to prove to him that the example of the United States testifies to the need for the preliminary existence of separate states as subjects for any possible agreements between them in the future, he evaded answering and began again stubbornly urging us to recognise Kolchak. [. ] Thats how in reality these principles were implemented. USA supported Kolchak, England — Denikin and Yudenich, France — Galler. Only Petliura was left without any support.


Wilson’s Fourteen Points, 1918

The immediate cause of the United States’ entry into World War I in April 1917 was the German announcement of unrestricted submarine warfare and the subsequent sinking of ships with U.S. citizens on board. But President Woodrow Wilson’s war aims went beyond the defense of U.S. maritime interests. In his War Message to Congress, President Wilson declared that the U.S. objective was “to vindicate the principles of peace and justice in the life of the world.”

In several speeches earlier in the year, President Wilson sketched out his vision of an end to the war that would bring a “just and secure peace,” not merely “a new balance of power.” He then appointed a committee of experts known as The Inquiry to help him refine his ideas for peace. In December 1917, he asked The Inquiry to draw up specific recommendations for a comprehensive peace settlement. Using these recommendations, Wilson presented a program of fourteen points to a joint session of Congress on January 8, 1918. Eight of the fourteen points treated specific territorial issues among the combatant nations. Five of the other six concerned general principles for a peaceful world: open covenants (i.e. treaties or agreements) openly arrived at freedom of the seas free trade reduction of armaments and adjustment of colonial claims based on the principles of self-determination. The fourteenth point proposed what was to become the League of Nations to guarantee the “political independence and territorial integrity [of] great and small states alike.”

Though Wilson’s idealism pervades the Fourteen Points, he also had more practical objectives in mind. He hoped to keep Russia in the war by convincing the Bolsheviks that they would receive a better peace from the Allies, to bolster Allied morale, and to undermine German war support. The address was immediately hailed in the United States and Allied nations, and even by Bolshevik leader Vladimir Lenin, as a landmark of enlightenment in international relations. Wilson subsequently used the Fourteen Points as the basis for negotiating the Treaty of Versailles that ended the war. Although the Treaty did not fully realize Wilson’s unselfish vision, the Fourteen Points still stand as the most powerful expression of the idealist strain in United States diplomacy.


Paris Peace Conference

As the Paris Peace Conference began in January 1919, Wilson quickly found that actual support for the Fourteen Points was lacking on the part of his allies. This was largely due to the need for reparations, imperial competition, and a desire to inflict a harsh peace on Germany. As the talks progressed, Wilson was increasingly unable to garner acceptance of his Fourteen Points.

In an effort to appease the American leader, Lloyd George and Clemenceau consented to the formation of the League of Nations. With several of the participants' goals conflicting, the talks moved slowly and ultimately produced a treaty which failed to please any of the nations involved. The final terms of the treaty, which included little of Wilson's Fourteen Points on which German had agreed to the armistice, were harsh and ultimately played a key role in setting the stage for World War II.


This week in history: Pres. Wilson offers the Fourteen Points

On Jan. 8, 1918, U.S. President Woodrow Wilson put forth a new moral standard for international relations with his Fourteen Points. A peace plan to end World War I, the Fourteen Points was also intended to ensure that no such conflict occurred ever again. Much of the substance of the Fourteen Points, however, was ultimately sidelined at the 1919 Paris Peace Conference.

World War I began in the summer of 1914 when the great powers of Europe unleashed the full fruits of the Industrial Revolution toward killing. Each belligerent's army suffered horrendous losses, with millions of young men slaughtered on the battlefield and millions more returning to civilian life physically and emotionally shattered. The financial cost, which many had predicted would necessitate only a short, sharp war, had reached astronomical proportions relatively quickly.

In April 1917, the United States entered the war alongside Britain, France and a tottering, quasi-democratic Russian regime. When Wilson asked for a declaration of war against Germany, the president stated firmly, “The world must be made safe for democracy.” Having dispatched Gen. John J. “Black Jack” Pershing to France, the United States quickly began to build up a major military force in Europe.

Wilson desired to the see a speedy conclusion to the war. Many of the Allied states, however, had proclaimed that they intended territorial annexation, indemnities and other conditions. Wilson feared that the nationalist goals of America's allies would make peace difficult to conclude. Certainly Germany would not lay down its arms if it was expected to hand over sizable territories and pay huge sums of money.

Also, Wilson appreciated that despite the new level of technological barbarity, World War I was essentially being waged as a 19th century conflict — one in which "might made right," and where the winner made the loser pay heavily for the defeat. Wilson hoped, some believed naively, to introduce a new level of idealism into international relations and end World War I in such a manner as to radically alter the way nations conducted themselves. Critically, Wilson hoped, war itself could be abolished from the civilized world.

In Henry Kissinger's book, “Diplomacy,” the former secretary of state wrote: “In late October 1917, Wilson dispatched (Col. Edward M.) House to ask the Europeans to formulate war aims which would reflect his proclaimed aim for a peace without annexations or indemnities safeguarded by a world authority. For several months, Wilson refrained from putting forward his own views because, as he explained to House, France and Italy might object if America expressed doubts about the justice of their territorial aspirations.”

Moving forward on his own, Wilson decided to proclaim America's war aims on Jan. 8, 1918. With sweeping, elegant language, Wilson enumerated the points of his plan to end the war and to secure a free, safe and prosperous post-war world.

Wilson's first point dealt with diplomacy itself. He called for “Open covenants, openly arrived at” and that “diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.” Many believed that the outbreak of World War I owed much to the secret machinations of the European states involved, secret treaties and agreements that often conflicted with others. Plain speaking and honesty, Wilson believed, could do much to prevent future wars.

The second point dealt with freedom of the seas. This was a direct challenge to Germany's policy of unrestricted submarine warfare that began with the outbreak of war, but was suspended after the 1915 sinking of the British passenger liner Lusitania. Over 1,200 people went down with the ship, including 128 Americans. The German reactivation of the policy in February 1917 was one of the reasons why America went to war that year. The point also addressed, perhaps, the British practice of mining the seas.

Point three called for free trade between nations and the removal of tariffs. The conventional belief, then and now, was that nations are less likely to go to war with each other if they trade heavily with one another. (As historian Margaret MacMillan has pointed out in her book “The War That Ended Peace: The Road to 1914,” however, Britain and Germany were each other's greatest trading partners before the Great War.)

The fourth point dealt with arms reductions. Another belief was that World War I began because European armies were too large. Point five called for impartial adjustment of each powers' colonial claims around the globe, the hope being that a small colonial conflict in Africa or the Pacific would not ignite Europe once again. Point six called for all nations to withdraw their militaries from Russia, then in the grip of the communist revolution, and allow that state to decide its own future. Its own actions would determine how it would be treated by the international community.

Belgium, which had been overrun by the German army in 1914, was the subject of point seven. Wilson called for the small state to be reconstituted as an independent nation, free from annexation or territorial readjustment from any nation. Germany's invasion of the neutral nation had been the catalyst for Britain's entry into the war, and now Wilson stated that, “Without this healing act the whole structure and validity of international law is forever impaired.”

Wilson called for Germany to pull its army out of French territory in point eight. Further, he stated that the German, then known as Prussian, annexation of the French provinces of Alsace and Lorraine, which had occurred following the Franco-Prussian War of 1871, needed to be addressed. As he called the annexations a “wrong,” one must assume he intended for Germany to give the provinces back.

Point nine dealt with defining Italy's borders “along clearly recognized lines of nationality,” a prod to the Austrian-Hungarian empire to give up its regions in northern Italy. Point 10 called for the peoples of Austria-Hungary to develop autonomously. The multinational state boasted dozens of languages and peoples, many of whom wanted their countries independent from Vienna's rule. Wilson supported their desires.

The Balkans was the focus of point 11. Wilson called for foreign armies to evacuate the nations of southeastern Europe and for those states to develop autonomously as well. Point 12 called for Turkey to remain sovereign, but other peoples throughout the Middle East, long under the Ottoman yolk, should also be allowed to develop autonomously. Wilson also demanded that the Dardanelles, the straits that connect the Black Sea with the Aegean Sea, should be open to navigation by all nations.

Point 13 addressed Poland, which had not been a sovereign state since the 1790s and had been under the domination of Russia until overrun by Germany during World War I. The ancient state was to be reconstituted as a free and independent nation with access to the sea for trade.

Finally, Wilson's 14th and last point called for the establishment of an international organization to keep the peace, a gathering of permanent ambassadors that could discuss international issues and work out deals before a conflict between nations could escalate into a war. This organization, when eventually given form, would be known as the League of Nations.

In the book “Paris: 1919: Six Months that Changed the World,” MacMillan wrote: “Wilson's League would be powerful because it would represent the organized opinion of humanity. Its members would guarantee, he said in his Fourteen Points, each other's independence and borders. It might use force to protect these but would probably not need to. The war had shown that ordinary people longed for such an organization it was what they had fought for.”

Though initially indifferent to the Fourteen Points, by late summer 1918, the German government began to see Wilson's plan as a life preserver. With their army faltering on the field under massive American reinforcements and supplies, and fearing a communist revolution on the home front, the Germans saw the Fourteen Points as a way to end the war with honor, a basis upon which peace could be negotiated. Just as the Allies had needed America to win the war, so too now did the Germans need America to help turn the war off.

America's allies, however, did not think much of the Fourteen Points. French Prime Minister Georges Clemenceau stated, “Mr. Wilson bores me with his Fourteen Points why, God Almighty has only 10!” In fact, Clemenceau, the British Prime Minister David Lloyd George, and others were deeply troubled by Wilson's call for a fair peace without annexations or indemnities.

In fact, many Allied leaders had run for office during the war on campaign platforms that called for a harsh peace against Germany. Every wife who had lost a husband and every child who had lost a father in the war was to be taken care of by the state, and Germany would pay for it. The Allied leaders of Europe paid lip service to Wilson's idealism, but when the Paris Peace Conference commenced in 1919, much of Wilson's idealism went out the window. The resulting Treaty of Versailles did indeed punish Germany unfairly, largely by singling it out as being solely responsible for the war.

Wilson, unhappy that so much of his peace plan had been abandoned, nevertheless went along with his allies largely because they agreed to support the creation of the League of Nations, the tool Wilson always considered the most important when it came to preventing future wars. Never popular with the American people, the U.S. Senate rejected the treaty and America did not join the League of Nations.

Wilson's idealistic vision of international diplomacy set a new standard for conduct between nations. It is this standard that makes the world take notice when aggressor nations threaten peace, such as when Adolf Hitler invaded the rump of Czechoslovakia in 1939, when Saddam Hussein invaded Kuwait in 1990 or when Russia invaded Crimea in 2014.


In 1815, the last major engagement of the War of 1812 came to an end as U.S. forces defeated the British in the Battle of New Orleans, not having gotten word of the signing of a peace treaty.

In 1867, the U.S. House of Representatives joined the Senate in overriding President Andrew Johnson’s veto of the District of Columbia Suffrage Bill, giving black men in the nation’s capital the right to vote.

In 1935, rock 'n' roll legend Elvis Presley was born in Tupelo, Miss.

In 1968, the Otis Redding single “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” was released on the Volt label almost a month after the singer’s death in a plane crash.

In 1987, for the first time, the Dow Jones industrial average closed above 2,000, ending the day at 2002.25.

1998, Ramzi Yousef, the mastermind of the 1993 World Trade Center bombing, was sentenced in New York to life in prison without the possibility of parole.

Emergency personnel treat a shooting victim outside a shopping center in Tucson, Ariz., on Jan. 8, 2011, where U.S. Rep. Gabrielle Giffords (D-Ariz.) and others were shot as the congresswoman was meeting with constituents. (Photo: James Palka / Associated Press)

In 2011, U.S. Rep. Gabrielle Giffords (D-Ariz.) was shot and critically wounded when a gunman opened fire as the congresswoman met with constituents in Tucson six people were killed, 12 others were also injured. (Gunman Jared Lee Loughner was sentenced in November 2012 to seven consecutive life sentences, plus 140 years.)

Ten years ago: U.S. Army Lt. Col. Steven L. Jordan, the only officer charged in the Abu Ghraib prisoner abuse scandal, was cleared of criminal wrongdoing.

Five years ago: Former Rep. Gabrielle Giffords and her husband, Mark Kelly, launched a political action committee aimed at curbing gun violence as her Arizona hometown paused to mark the second anniversary of the deadly shooting rampage.

One year ago: A Palestinian truck driver rammed his vehicle into a crowd of Israeli soldiers, killing at least four people in one of the deadliest attacks of a year-and-a-half-long wave of violence (the driver was shot dead).

QUOTE UNQUOTE

"Elvis is everywhere / Elvis is everything / Elvis is everybody / Elvis is still the king / Man o man / What I want you to see / Is that the big E's / Inside of you and me."


Titta på videon: Woodrow Wilson: A World War and a League of Nations 1913 - 1921